Цілі та засоби реалізації маркетингового аудиту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті розглянуто мету та засоби маркетингового аудиту, виявлено основні характеристики маркетингового аудиту - всеосяжність, систематичність, незалежність, періодичність. Запропоновано приблизний формат проведення комплексного маркетингового аудиту на підприємстві.
An aim and facilities of marketing audit are considered in the article, basic descriptions of marketing audit - systematic character, independence, periodicity are educed. The exemplary format of realization of complex marketing audit offers on an enterprise.

Опис

Ключові слова

самоаудит, політика маркетингова, стратегія, ринок, маркетинг-мікс, marketing audit, marketing politics, strategy, market, marketing-mix

Бібліографічний опис

Кучіна С. Е. Цілі та засоби реалізації маркетингового аудиту / С. Е. Кучіна, Д. В. Частій // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 132-135.