Основи програмування на мові С++

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методичні вказівки призначені для вивчення основ мови програмування С++ як на практичних і лабораторних роботах, так і для самостійного вивчення. У методичних вказівках на прикладах розглядаються основні принципи програмування та методи написання програм на мові С++, а саме: вбудовані і користувацькі типи даних, структури і масиви та їх ініціалізація і використання, оператори мови С++, логічні і математичні функції, цикли і умовні оператори, функції, передача аргументів і повернення результату роботи функції, шаблони і обробка виключних ситуацій, а також основи роботи з потоками введення-виведення.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, самостійні роботи, простори імен, цілочисельні типи, літеральні константи, масиви фіксованого розміру

Бібліографічний опис

Основи програмування на мові С++ [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання самостійних робіт з курсів: "Інформаційні технології і програмування", "Інформаційні процеси в телекомунікаційних системах" : для студентів спец.: 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 172 "Телекомунікації та радіотехніка" / уклад.: А. О. Зуєв, Д. А. Гапон, М. А. Денисенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 45 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60574.