Методичні вказівки до виконання дипломних робіт другого рівня вищої освіти магістра

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дипломна робота магістра з прикладної математики – це виконана студентом робота, яка відповідає вимогам, сформульованим в освітньо-професійній програмі з підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 113 "Прикладна математика", спеціалізацією "Комп'ютерне та математичне моделювання". Основною метою написання та захисту роботи магістра є демонстрація реальних практичних навичок та знань студентів, здатних розробляти і застосовувати математичні методи, алгоритми та програмного забезпечення для проектування та створення систем моделювання і управління складними системами, ставити та виконувати завдання відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й розв’язання складних задач проектування та розроблення складних систем для задоволення потреб науки і виробництва. При виконанні магістерської роботи систематизуються й закріплюються знання зі спеціальності 113 "Прикладна математика". Студент-дипломник повинен вміти застосовувати їх на практиці при розв’язанні інженерних, економічних і організаційних задач, а також під час розробки технічної документації.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, оформлення ілюстрацій, список джерел інформації, виконання дипломних робіт, додатки

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт другого рівня вищої освіти магістра [Електронний ресурс] : для студентів спец. 113 "Прикладна математика", спеціалізація "Комп'ютерне та математичне моделювання" / уклад.: Л. В. Розова, О. В. Тишковець ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 43 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50044.