Вимоги до системи управління підприємством, обумовлені концепцією його економічної безпеки в інформаційно-комунікаційному просторі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Запропоновано аналіз системи управління підприємством при впроваджені концепції економічної безпеки в інформаційно-комунікаційного середовищі. Визначено актуальність тематики, мету та підходи в дослідженні проблеми. Надана характеристика вимог до системи приорітетних інтересів підприємства як основа механізму інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємства. Досліджені чинники, які впливають на систему управління підприємством, обумовлених концепцією економічної безпеки підприємства. Зроблено висновки щодо впровадження системних підходів та можливості застосування цих принципів для забезпечення інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємства.
Analysis of the system of enterprise management using a concept of economical safety in information-communicational environment was suggested. The relevance of the topic was defined, as well as the aim and approaches in the research of the problem. Characteristics of requirements to the system of high-priority interests of an enterprise were offered as a basis of mechanism of information-communicational provision of economical safety of the enterprise. Factors which affect the enterprise management system conditioned upon a concept of economical safety of an enterprise were researched. Conclusions regarding systematic approaches implementation were made as well as regarding a possibility of implementation of these principles to provide information-communicational safety of an enterprise.

Опис

Ключові слова

організація, комунікація, інформаційно-комунікаційне забезпечення, система управління підприємством, organization, enterprise

Бібліографічний опис

Юр'єва І. А. Вимоги до системи управління підприємством, обумовлені концепцією його економічної безпеки в інформаційно-комунікаційному просторі / І. А. Юр'єва, М. І. Лухтура // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 133-136.