Застосування геоінформаційних технологій для організації пасажиропотоків в аеропортах в умовах карантинного зонування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

doi.org/10.20998/2522-9052.2021.2.09

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

На підставі проведеного аналізу діяльності аеропортів світу за останні п’ять років виявлено стійку тенденцію до збільшення кількості авіарейсів, а отже - збільшення пасажиропотоків в аеропортах. Також проаналізовано прогнози щодо тенденцій розвитку повітряного руху в Європі в найближчі п’ять років, які свідчать про напрямок зростання авіаперевезень. Проведено аналіз впливу карантинних обмежень у зв’язку з розпо-всюдженням COVID-19, який показав, що не дивлячись на значне зниження пасажиропотоків в аеропортах світу в зв'язку з карантинними обмеженнями, буде спостерігатися значне зростання пасажиропотоків після карантинного послаблення. На підставі зазначеного, зроблено висновок, що нагальним є покращення організації пасажиропотоків в аеропортах в умовах карантинних обмежень за рахунок використання WEB-сервісів на основі картографічних моделей будівель аеропортів. Разом з тим, проведено аналіз доцільності застосування ГІС-технологій в аеропортах, а також огляд сучасних інформаційних технологій, що у теперішній час використовуються для організації роботи аеропортів в умовах карантинного зонування. Розроблено методику побудови маршрутів для організації пасажиропотоків в аеропортах в умовах карантинного зонування. Методика передбачає створення карт маршрутів пасажиропо-токів в аеропортах з використанням найсучасніших картографічних програмних продуктів ArcGIS та ArcGIS Online, містить рекомендації щодо застосування білінгової Wi-Fi мережі для відстеження пересування пасажирів у будівлях аеропортів, і, врешті, передбачає створення WEB-сервісів для картографічних моделей терміналів аеропортів. Розроблені із застосуванням запропонованої методики WEB-сервіси для організації пасажиропотоків в аеропортах в умовах карантинного зонування є зручними та ергономічними щодо використання робітниками аеропортів та авіакомпаній. Тим більш, пасажири також можуть оперативно отримувати часткову інформацію, достатню для організації свого руху в терміналі аеропорту згідно з карантинними обмеженнями.
Using the analysis results of the world's airports activities over the past five years, a steady trend has been revealed towards an increase of the number of flights, and, consequently, growth of the passenger traffic at airports. Also forecasts of air traffic development trends in Europe in the next five years are analyzed, which indicate the direction towards the growth of air traffic. An analysis of the quarantine restrictions impact in connection with the spread of COVID-19 was carried out, which showed that, despite a significant decrease in passenger traffic at airports in the world due to quarantine restrictions, there will be a significant increase in passenger traffic after quarantine relief. Based on the above, it was concluded that it is urgent to improve the organization of passenger traffic at airports under quarantine conditions through the use of WEB-services based on cartographic models of airport buildings. At the same time, the feasibility of using GIS technologies at airports analysis was made, as well as a review of modern information technologies that are currently used to organize the operation of airports in conditions of quarantine zoning. A method for constructing routes for organizing passenger flows at airports in conditions of quarantine zoning has been developed. The methodology envisages for the creation of airports passenger traffic maps using the most modern cartographic software products ArcGIS and ArcGIS Online, it contains recommendations for using a billing Wi-Fi network to track the movement of passengers in airport buildings, and, finally, envisages for the creation of WEB services for cartographic models of airports terminals. Developed with the use of proposed methodology, WEB-services for organizing passenger flows at airports in conditions of quarantine zoning, are convenient and ergonomic in terms of usage by workers of airports and airlines. Moreover, passengers can also quickly receive partial information sufficient to organize their movement in the airport terminal in accordance with quarantine restrictions.

Опис

Ключові слова

картографічні моделі аеропортів, WEB-сервіси, cartographic models of airports, WEB-services

Бібліографічний опис

Андрєєв С. М. Застосування геоінформаційних технологій для організації пасажиропотоків в аеропортах в умовах карантинного зонування / С. М. Андрєєв, В. А. Жилін, А. Л. Сабадош // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2021. – Т. 5, № 2. – С. 58-77.