Концептуальні засади інноваційно-стратегічного напряму підготовки майбутніх військових фахівців різних спеціальностей сектору безпеки, охорони, оборони в умовах освітніх трансформацій

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

doi.org/10.20998/2078-7782.2021.4.05

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Статтю присвячено проблемі підвищення якості підготовки майбутніх військових фахівців різних спеціальностей сектору безпеки, охорони, оборони в умовах освітніх трансформацій. Аналіз літературних джерел довів, що процеси євроатлантичної інтеграції охоплюють усе більше сфер життєдіяльності нашої держави і торкаються сфери освіти. У ході дослідження встановлено, що модернізація освітньої діяльності відбувається в контексті європейських вимог, принципів і стандартів держав – членів НАТО. У статті представлено низку чинників, які зумовлюють необхідність вирішення проблеми підвищення якості підготовки військових фахівців різних спеціальностей. Представлений аналіз наукових досліджень, присвячених різним питанням організації військової освіти та підготовки військових кадрів до професійної діяльності. Розкрито положення концепції інноваційно-стратегічного напряму підготовки майбутніх військових фахівців різних спеціальностей сектору безпеки, охорони, оборони.
The article is devoted to the problem of rising up the level of quality of training of future military specialists of various specialties of the security, protection and defense sector under the conditions of educational transformations. The analysis of literary sources allows to establish, that the processes of Euro-Atlantic integration cover more and more spheres of vital activity of our state and relate to the educational sphere. During the process of the study it was found that modernization of educational activity takes place in the context of European requirements, principles and standards of NATO member states. The article states a number of factors, which determine the need of solving the problem of rising up the quality of training of military specialists of different specialties. The analysis of scientific research devoted to different issues of organization of military education and training of military staff to professional activity. The positions of the concept of innovative-strategic direction of training of future military specialists of various specialties of the security protection and defense sector are revealed.

Опис

Ключові слова

безпека, військова діяльність, security, military activities

Бібліографічний опис

Концептуальні засади інноваційно-стратегічного напряму підготовки майбутніх військових фахівців різних спеціальностей сектору безпеки, охорони, оборони в умовах освітніх трансформацій / О. Г. Романовський [та ін.] // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2021. – № 4. – С. 47-58.