Енергетичний тиждень ЄС 2014 в НТУ "ХПІ"

Анотація
У статті приведені результати подовження досліджень розвитку комплексних інноваційних проектів, що проводяться у якості міжвузівської співпраці. Розглянуті особливості основних проектів-учасників енергетичної тижня ЄС з метою впровадження сучасної інноваційної моделі освіти. Актуальним для розвитку є її практична реалізація, яка можлива лише при високому рівні сформованості професійної компетентності професорсько-викладацького складу, спрямованої на створення умов для ефективного відтворення наукових і науково-педагогічних кадрів та закріплення молоді у сфері науки, освіти і високих технологій, збереження наступності поколінь. Найбільш ефективними визнано напрямки з ресурсо- та енергозбереження, екологічної безпеки, соціально-економічних та соціально-правових відносин суспільства.
The results of complex innovative projects continuation, that are running according to interuniversities collaboration are presented in the paper. The features of basic projects – participants of EC Week are discussed to implement modern innovative model of education. Its practical realization is very important and it is possible only for high level of training staff professionality and is directed to create the conditions for effective reproduction of scientific and educational personnel, strengthening the youth in the science, education and high technologies, saving the sustainability of generations. The most effective ways are energy- and resource saving, environmental safety, social, economic and legislative relations in the society.
Опис
Ключові слова
комплексні інноваційні проекти, енергетичний тиждень ЄС, ресурсо- та енергозбереження, екологічна безпека, соціально-економічні відносини, соціально-правові відносини, complex innovative projects, EC Energy Week, resource- and energy saving, social-economical relations, social-legislative relations
Бібліографічний опис
Енергетичний тиждень ЄС 2014 в НТУ "ХПІ" / С. І. Бухкало [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 49 (1091). – С. 25-35.