Багатокритеріальна оптимізація процесів підбору та розміщення персоналу на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Метою роботи є аналіз методів рішення задач про призначення із декількома критеріями оптимальності, вибір та подальший розвиток найкращого із них. Поставлена мета реалізована шляхом порівняння найбільш розповсюджених методів багатокритеріальної оптимізації. Обґрунтована доцільність використання методу послідовної оптимізації по кожному із критеріїв із подальшим введенням економічно виправданих поступок для значень екстремумів кожної із цільових функцій. Така задача сформульована математично та розроблена її загальна методика рішення. Показано, що обраний метод зручний для практичної реалізації засобами надбудови "Пошук рішення" Microsoft Excel.
The aim of the work is to analyze the methods of solving the assignment problem with a number of optimality criteria, the selection and the further development of the best of them. This goal is realized by comparing the most common methods of multi-criteria optimization. The possibilities of implementing the above methods for solving the optimization problem formulated the most important optimality criteria were selected for the solution of a multicriterial problem of appointments of experts to posts. The expediency of using the method of consecutive optimization of each of the criteria for the further introduction of economically viable concessions for extreme values of each of the objective functions. This problem is mathematically formulated and developed its general methodology solutions. During the studies used methods of mathematical programming, namely multi-criteria optimization and methods of discrete programming.

Опис

Ключові слова

критерій оптимальності, цільова функція, субоптимальні рішення, критерії оптимальності, цільові коефіцієнти, optimality criterion, objective function, suboptimal solutions

Бібліографічний опис

Скворчевський О. Є. Багатокритеріальна оптимізація процесів підбору та розміщення персоналу на підприємстві / О. Є. Скворчевський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 47 (1219). – С. 41-45.