Аналіз існуючих підходів до оцінювання економічної безпеки підприємства

Ескіз недоступний

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Донецький державний університет управління

Анотація

В статті проведено детальний порівняльний аналіз існуючих методичних підходів до оцінювання рівня економічної безпеки промислового підприємства. Визначено переваги та недоліки кожної з методик, що розглядалися. Обґрунтовано складнощі, що обмежують оцінку економічної безпеки підприємства, запропоновано рекомендації щодо напрямків її вдосконалення. Основним недоліком існуючих методів є відсутність точно встановленої системи показників, що враховувала б особливості діяльності підприємства. На думку авторів, удосконалення методичної бази оцінювання рівня економічної безпеки підприємств конче необхідно пов’язувати з комплаєнс загрозами (корупція, шахрайство, відмивання грошей, порушення законів, положень та нормативів), які на цей час становлять основну проблему для підприємства.
The advantages and disadvantages of each of the techniques considered were determined. The complexities limiting the estimation of economic safety of the enterprise are substantiated, recommendations on directions of its improvement are offered. The main disadvantage of existing methods is the lack of a precisely established system of indicators that would take into account the specifics of the enterprise. According to the authors, the improvement of the methodological basis for assessing the level of economic security of enterprises is extremely necessary to be associated with compliance with threats (corruption, fraud, money laundering, violation of laws, regulations and norms), which are currently the main problem for the enterprise.

Опис

Ключові слова

економічна діяльність, комплаєнс, управління, менеджмент, інтеграли, economic security, methods of evaluation, compliance, industrial enterprise

Бібліографічний опис

Перерва П. Г. Аналіз існуючих підходів до оцінювання економічної безпеки підприємства / П. Г. Перерва, Т. О. Кобєлєва // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку : зб. наук. пр. Сер. : Економіка. – Маріуполь : ДонДУУ, 2018. – Т. 19, вип. 308. – С. 136-149.