Контролінг: економічна сутність та категорії

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

doi.org/10.20998/2519-4461.2021.1.59

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У статті досліджено теоретичні концепції до трактування сутності економічної категорії "контролінг", що нині є дуже актуальною для управління великими промисловими підприємствами. Проаналізовано роботи вчених, які досліджували проблеми визначення та ключові характеристики контролінгу. Досліджено походження, еволюцію та сучасні інтерпритації поняття "контролінг". Виявлено та узагальнено групи підходів до визначення поняття "контролінг", визначено та наведено причини різноманіття поглядів до даного поняття. Розкрито переваги та недоліки кожного підходу до визначення економічної категорії. Згруповано та проаналізовано існуючі визначення терміну "контролінг". Дане дослідження доводить, що через розвиток теоретичної бази та практичного застосування контролінгу, його предметна галузь суттєво розширилася, що призвело до зміни поглядів на його сутність. З аналізу концепцій контролінгу випливає, що в часових рамках існування кожної концепції у поняття "контролінг" вкладалося різне значення. Проте кожна наступна концепція розвиває попередню, акцентуючи увагу, на актуальних для сьогодення моментах. Основна мета концепції контролінгу полягає в підвищенні ефективності оперативного і стратегічного управління підприємством. Аналіз існуючих поглядів на поняття "контролінгу" показує, що на сучасному етапі відсутній єдиний методологічний підхід до визначення поняття "контролінг". Розроблено авторське визначання поняття "контролінг". Кожна з сучасних концепцій має раціональний підхід, але робить акцент на окремих теоретичних або практичних аспектах контролінгу. Досліджено зміну тлумачення категорії контролінгу залежно від впливу факторів функціонування ринкового середовища. Зроблено висновок, що контролінг перебуває у постійному розвитку, його розвиток тісно пов’язаний з розвитком теорії управління підприємством.
The article examines the theoretical concepts for the interpretation of the essence of the economic category "controlling", which is now very relevant for the management of large industrial enterprises. The works of scientists who studied the problems of definition and key characteristics of controlling are analyzed. The origin, evolution and modern interpretations of the concept of "controlling" are studied. Groups of approaches to the definition of the concept of "controlling" are identified and generalized, the reasons for the diversity of views on this concept are identified and presented. The advantages and disadvantages of each approach to determining the economic category are revealed. The existing definitions of the term "controlling" are grouped and analyzed. This study proves that due to the development of the theoretical basis and practical application of controlling, its subject area has expanded significantly, which has led to a change in views on its essence. From the analysis of the concepts of controlling it follows that in the time frame of existence of each concept in the concept of "controlling" was given a different meaning. However, each subsequent concept develops the previous one, focusing on the current moments. The main purpose of the concept of controlling is to increase the efficiency of operational and strategic management of the enterprise. Analysis of existing views on the concept of "controlling" shows that at the present stage there is no single methodological approach to defining the concept of "controlling". The author's definition of the concept of "controlling" is developed. Each of the modern concepts has a rational approach, but emphasizes certain theoretical or practical aspects of controlling. The change of interpretation of the category of controlling depending on the influence of factors of functioning of the market environment is investigated. It is concluded that controlling is in constant development, its development is closely related to the development of the theory of enterprise management.

Опис

Ключові слова

економіка, управлінський облік, контроль, control, economic category, managerial accounting

Бібліографічний опис

Ходирєва О. О. Контролінг: економічна сутність та категорії / О. О. Ходирєва // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1. – С. 59-64.