Development of a highly efficient combined apparatus (a combination of vortex chambers with a bin) for dry dedusting of gases

Ескіз недоступний

Дата

2019

DOI

doi.org/10.15587/1729-4061.2019.170134

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ПП "Технологічний Центр"
Український державний університет залізничного транспорту

Анотація

The use of dust collectors of a new type which combine the operation principle of centrifugal and louvre-vortex apparatuses was considered. The use of a heterogeneous reactor for gas-solid systems with two streams in a cyclone, a direct-flow cyclone with a chamber of preliminary collision of gas-dust flows, as well as improved designs of vortex chambers was considered. A combined dust collector was presented in a form of the Rankine vortex tube in combination with a bin in which louvre-vortex devices are installed. The combined deduster under study provides an organized supply of a gas-dispersed system at adjustable hydrodynamic conditions to louvre-vortex devices used as the dedusting apparatus. It was assumed that the processes of coagulation of particles under appropriate hydrodynamic conditions as well as partial destruction of harmful gas impurities in a continuous phase will take place in the vortex tube. Thus, development of a substantiated physical model (of a design) of a combined dust collector for specified initial conditions and operability of the design were considered on the basis of theoretical and experimental provisions. It has been established that creation of hydrodynamic conditions in centrifugal devices and pipelines is the most promising direction of increasing the degree of dedusting of a gas-dispersed flow. These conditions must ensure supply of the gas-dispersed system to the centrifugal apparatus to ensure agglomeration of fine particles. Design of a dedusting apparatus in which intense collision of dust particles in a special chamber and their agglomeration and subsequent separation supposed to proceed in a chamber which is actually a cyclone is an expedient and effective solution. It provides the degree of purification of the gas and dust flow at a level of 98-99 % regardless of particle size.
Розглянуто застосування пиловловлювачів нового типу, які поєднують принцип дії відцентрових і жалюзійних-вихрових апаратів. Розглянуто застосування гетерогенного реактора для систем газ-тверде з двома потоками, що знаходяться в циклоні, прямотангеційного циклону з камерою попереднього зіткнення газопилових потоків, а також вдосконалені конструкції вихрових камер. Комбінований пиловловлювач представляється у вигляді вихровий труби Ранка в поєднанні з бункером, в якому встановлені жалюзійні-вихрові пристрої. Комбінований досліджуваний пиловловлювач забезпечує організовану подачу газодисперсної системи з регульованим гідродинамічним режимом в очисну споруду (апарат), в якості якого використовуються жалюзійні-вихрові пристрої. При цьому передбачається, що в вихровий трубі будуть проходити процеси коагуляції частинок при відповідних гідродинамічних умовах, а також частково деструкція шкідливих газових домішок в суцільній фазі. Таким чином розглянуто: створення для заданих початкових умов обґрунтованої фізичної моделі (конструкцій) комбінованого пиловловлювача; на основі теоретичних і експериментальних положень обґрунтована працездатність конструкції. Встановлено, що найбільш перспективним напрямком для підвищення ступеня очищення газодисперсного потоку є створення гідродинамічних умов в відцентрових апаратах і в трубопроводах. Ці умови повинні забезпечувати подачу газодисперсної системи в відцентровий апарат, що забезпечують агломерацію дрібних частинок. Таким чином, конструкції пилоочисного апарата, в якому передбачається інтенсивне зіштовхування частинок пилу в спеціальній камері і їх агломерація, а потім сепарація в камері, яка представляє собою фактично циклон, є доцільним і ефективним рішенням. Воно забезпечує ступінь очищення газопилового потоку, незалежно від розміру частинок, на рівні 98-99 %.

Опис

Ключові слова

vortex tube, hydrodynamic conditions, cleaning efficiency, dust separation, combined apparatus, dust flow, вихрова труба, гідродинамічні умови, ефективність очищення, пиловловлювання, комбінований пристрій, пиловий потік

Бібліографічний опис

Development of a highly efficient combined apparatus (a combination of vortex chambers with a bin) for dry dedusting of gases / I. Pitak [et al.] // Східно-Європейський журнал передових технологій = Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Т. 3, № 10 (99). – С. 49-55.