Консолідована фінансова звітність банків україни: нормативно-методологічні особливості складання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Наведено аналіз нормативно-методологічної бази складання консолідованої фінансової звітності комерційними банками України за МСФЗ. Встановлено, що банківський сектор в Україні потребує належного рівня інформаційно-облікового забезпечення управління їх розвитком. Відображено методичні засади формування звітної інформації та фінансової звітності в залежності від рівня контролю консолідованої групи в капіталі кожного учасника. Акцентовано увагу на проблематиці підвищення якості аудиту фінансової звітності національних банків.
The analysis of the normative and methodological basis for the compilation of consolidated financial statements by commercial banks of Ukraine under IFRS is provided. It is established that the banking sector in Ukraine needs an adequate level of information and accounting management for their development. The basic legislative and regulatory acts of Ukraine concerning the formation of financial statements by banking institutions are determined. Allocated internal and external users of financial reporting of banks. The methodical principles of reporting information and financial reporting, depending on the level of control of the consolidated group in the capital of each participant, are shown. The attention was focused on improving the quality of the audit of the financial statements of the national banks and provided a list of audit firms that shared the Ukrainian financial reporting audit market in 2016.

Опис

Ключові слова

банківські установи, материнське підприємство, дочірнє підприємство, неконтрольована частка, консолідований звіт, banking institutions, parent company, uncontrolled share

Бібліографічний опис

Побережна Н. М. Консолідована фінансова звітність банків україни: нормативно-методологічні особливості складання / Н. М. Побережна // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 95-100.