Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Результати проведених досліджень свідчать, що підходи вчених до визначення поняття конкурентоспроможності базуються на різних аспектах: висока якість та споживча цінність продукції, потенціал підприємства, фінансова ефективність у порівнянні з конкурентами та інші. Результатом врахованих недоліків проаналізованих понять, став подальший розвиток сутності даної категорії, що знайшов відображення в узагальненні поняття "конкурентоспроможність підприємства", яке визначається нами як здатність суб’єкта господарювання накопичувати та ефективно використовувати зовнішні та внутрішні ресурси, при врахуванні впливу факторів екзогенного середовища, з метою задоволення потреб споживачів та отримання довгострокових переваг над конкурентами. Визначені проблеми та перспективи управління конкурентоспроможністю в умовах глобалізації вказують на те, що отримати вигоду від глобалізаційних процесів можуть лише компанії з високим потенціалом (виробничим, маркетинговим, управлінським).
As a result of the research, it has been determined that the approaches of scientists to the definition of competitiveness are based on various aspects: high quality and consumer value of products, enterprise potential, financial efficiency compared with competitors and others. The result of the consideration of the shortcomings of the analyzed concepts was the further development of the essence of this category, which was reflected in the generalization of the concept of "enterprise competitiveness", which we define as the ability of the entity to accumulate and effectively use external and internal resources, taking into account the influence of factors exogenous environment, from To meet the needs of consumers and to obtain long-term advantages over competitors. The identified problems and perspectives of competitiveness management in the conditions of globalization indicate that only companies with high potential (production, marketing, management).

Опис

Ключові слова

конкуренція, промислове підприємство, споживча цінність продукції, ресурси, competition, industrial enterprise, competitiveness management

Бібліографічний опис

Верещака Т. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства / Т. В. Верещака, Л. П. Скотнікова // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 45 (1266). – С. 16-21.