Практикум з курсу "Математичний аналіз". Диференціальне числення

Анотація

Навчально-методичний посібник містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв’язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов’язкові домашні завдання, зразки тематичних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.

Опис

Ключові слова

навчально-методичний посібник, техніка диференціювання, правило Лопіталя, формула Тейлора, побудування графіків, умовний екстремум, асимптоти графіка функції, скалярне поле

Бібліографічний опис

Практикум з курсу "Математичний аналіз". Диференціальне числення : навч.-метод. посібник / О. В. Костюк [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2022. – 291 с.