Методичні вказівки до виконання та оформлення розрахунково-графічних завдань з навчальної дисципліни "Паралельні та розподілені обчислення"

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Петров В. В.

Анотація

Викладена методика розрахована на застосування комп'ютерного моделювання, за допомогою якого знайомлять студентів з методологією побудови паралельних алгоритмів, конфігуруванням обчислювального середовища, інтерпретацією і дослідженням результатів роботи паралельної програми на безлічі вихідних даних, виконання та оформлення розрахунково-графічних завдань. Методичні вказівки підготовлені на кафедрі "Обчислювальна техніка та програмування" і можуть бути використані для підготовки дипломованих фахівців за спеціальностями 123 "Комп’ютерна інженерія" і 125 "Кібербезпека".

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, програмування, паралельні обчислення, матриці, програмні коди

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання та оформлення розрахунково-графічних завдань з навчальної дисципліни "Паралельні та розподілені обчислення" : для студентів ден. та заоч. форм навчання за спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" 125 "Кібербезпека" / уклад.: О. П. Черних [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Петров В. В., 2021. – 63 с.