Тампонажні матеріали пониженої густини

Ескіз недоступний
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державна комісія України по запасах корисних копалин
Анотація
Розроблені і досліджені тампонажні матеріали пониженої густини з широким температурним діапазоном та високими технологічними властивостями. У процесі науково-дослідних робіт проведено підбір складових компонентів для створення модифікованих полегшених тампонажних матеріалів; розроблені модифіковані полегшені і легкі тампонажні матеріали з високими експлуатаційними властивостями; досліджено технологічні властивості тампонажних розчинів та одержаного каменю на основі нових полегшених тампонажних матеріалів; проведено вибір оптимальних рецептур полегшених тампонажних матеріалів. Наукова цінність розробки полягає в проведеному виборі оптимальних рецептур нових полегшених тампонажних матеріалів. Результати роботи мають практичне застосування при цементуванні нафтових і газових свердловин в складних гірничо-геологічних умовах на геологорозвідувальних площах та промислових родовищах вуглеводнів.
Low-density cementitious materials with a wide temperature range and high technological properties have been developed and researched. In the course of research works the selection of constituent components for creation of the modified facilitated cement materials is carried out; developed modified lightweight and light cement materials with high performance properties; technological properties of cement mortars and the received stone on the basis of new facilitated cement materials are investigated; the choice of optimal formulations of light cement materials was carried out. The scientific value of the development lies in the selection of optimal formulations of new lightweight cementitious materials. The results of the work have practical application in the cementation of oil and gas wells in complex mining and geological conditions in exploration areas and industrial hydrocarbon deposits.
Опис
Ключові слова
цементування, газові свердловини, полегшувальна домішка, адгезія, міцність каменю, cementation, gas wells, facilitating impurity, adhesion, strength of the stone
Бібліографічний опис
Орловський В. М. Тампонажні матеріали пониженої густини / В. М. Орловський, В. С. Білецький, А. М. Похилко // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування : матеріали 7-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 1-5 листопада 2021 р., м. Львів. Т. 2 = Subsoil use in Ukraine. Prospects for investment : proc. of the 7th Intern. sci.-practical conf., November 1-5, 2021, Lviv, 2021. Vol. 2. – Київ : ДКЗ, 2021. – С. 113-118.