Методичні вказівки з оформлення індивідуального завдання з дисципліни "Економіка та організація виробництва"

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах ринкової системи господарювання підприємство виступає її основною ланкою. Саме воно визначає ділову активність національного господарства, саме тут відбувається створення продукції, безпосередній зв’язок працівника з капіталом. На підприємстві зосереджені найбільш кваліфіковані кадри, вирішуються питання економного використання ресурсів, застосування високопродуктивної техніки, технології. При цьому підприємства, створюючи робочі місця, забезпечують зайнятість населення, шляхом виплати податків беруть участь в реалізації соціальних програм. "Економіка і організація виробництва" - одна з найважливіших наукових дисциплін, які включено до навчальних планів підготовки студентів різних спеціальностей і напрямків. Під час вивчення курсу "Економіка і організація виробництва" студент ефективно засвоїть курс економіки і управління виробництвом з урахуванням промислової специфіки та технології виробництва. Буде володіти наступними знаннями, що промислове підприємство – складна виробнича система; виробничий процес і принципи його організації; організація виробничого процесу в просторі; організація виробничого процесу в часі; організація потокових методів виробництва; організація конструкторської підготовки виробництва; організація технологічної підготовки виробництва; організація допоміжних цехів і обслуговуючих господарств на підприємстві. Мета розрахункового завдання є поглиблення теоретичних знань з основних положень, понять, законів у галузі економіки та організації виробництва. Розрахункове завдання базується на даних вивчення та узагальнення літературних джерел, статистичних даних, нормативно-правових матеріалів, власного бачення проблеми. Розрахункове завдання включає розробку студентами однієї із запропонованих тем.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, розрахункова частина, оформлення, вимоги

Бібліографічний опис

Методичні вказівки з оформлення індивідуального завдання з дисципліни "Економіка та організація виробництва" [Електронний ресурс] : для студентів КІТ за спец. 172 "Телекомунікація і радіотехніка" / уклад. А. Е. Ю. Передрій ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 33 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53968.