Аналіз соціально відповідальної поведінки та трудових відносин на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Запропоновано аналіз впровадження підходів соціально відповідальної групової поведінки суб’єктів на підприємстві як напрямок забезпечення елементів психології управління. Визначено актуальність тематики, мета та методи дослідження. Надана характеристика соціально відповідальної групової поведінки на підприємстві із аналізом стану показників ефективності групової поведінки. Досліджені чинники, які впливають на систему соціально відповідальної групової поведінки на підприємстві. Зроблено висновки щодо впровадження системи соціальної відповідальності та можливості застосування цих принципів у груповій поведінки працівників підприємства.
The proposed analysis of implementation approaches of a socially responsible group behavior of subjects in the enterprise as the securing elements of psychology of management. Identified the relevance of the topic, aim and research methods. The characteristic of a socially responsible group behavior in the workplace, analysis of performance indicators of group behavior. We investigated the factors that affect socially responsible group behavior in the enterprise. Conclusions regarding the implementation of the system of social responsibility and the possibility of applying these principles in the group behavior of the employees.
Опис
Ключові слова
організація, групова поведінка, соціальна відповідальність, психологія управління, management psychology
Бібліографічний опис
Юр'єва І. А. Аналіз соціально відповідальної поведінки та трудових відносин на підприємстві / І. А. Юр'єва, Т. Ю. Голєніщєва, А. І. Бєгунов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 47 (1219). – С. 109-113.