Фракціонування пальмової олії з використанням детергентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан технології фракціонування олій та жирів. Досліджено фракціонування пальмової олії кристалізацією у розплаві, що удосконалено використанням водних розчинів поверхнево-активних речовин на стадії розділення фракцій. В лабораторних умовах отримано чотири фракції пальмової олії та досліджено їх фізико-хімічні показники, жирно-кислотний склад та вміст твердих триацилгліцеринів
The modern state of fractionating technology of oils and fats is analysed in the article. Fractionating of palm-oil by crystallization in fusion, that is improved by the use of water solutionsof surface-active substances on the stage of division of factions, is investigated. A four factions of palm-oil are got in laboratory terms and their physical and chemical indexes, fat-acid composition and maintenance of hard threeacilglycerins, are investigated

Опис

Ключові слова

пальмова олія, кристалізація, олеїн, стеарин, суперолеїн, стеарин м’який, поверхнево-активні речовини, palm-oil, crystallization, olein, stearin, superolein, stearin soft, surface-active substances

Бібліографічний опис

Литвиненко О. А. Фракціонування пальмової олії з використанням детергентів / О. А. Литвиненко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 4 (978). – С. 121-125.