Сучасний стан та інноваційні технології циркулярної економіки в Україні

Ескіз недоступний

Дата

2023

DOI

doi.org/10.20998/2519-4461.2023.3.26

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У статті проаналізовано економічну сутність циркулярної економіки; що політика України у сфері циркулярної економіки має формуватися і реалізовуватися комплексно в контексті глобальних тенденцій. Проаналізовано нову політику ЄС і політику України у сфері циркулярної економіки. Враховуючи кращі європейські практики, встановлено напрямки переходу Україні від традиційної (лінійної ) економіки до циркулярної економіки. Економіка замкненого циклу або циркулярна економіка (англ. closed-loop economy, circular economy) – модель економічного розвитку, заснована на відновленні та раціональному споживанні ресурсів, альтернатива традиційній, лінійній, економіці. Характеризується створенням нових альтернативних економічних підходів, завданням яких є мінімізація негативного людського впливу на довкілля [1]. Економіка замкнутого циклу (або циркулярна) приходить на зміну традиційної лінійної концепції економіки. У лінійної моделі продукти виробляють, використовують й утилізують (take-make-dispose). А циркулярний підхід заснований на принципі 3-R, і яий перейшв до 10-R [2]. У циркулярній моделі використані матеріали та відходи знову стають сировиною для економіки. Це вирішує проблеми дефіциту природних ресурсів, високих цін на сировину і знижує залежність від імпортованих матеріалів. Глобальна циркулярна економіка дозволить нам задовольнити потреби людей, використовуючи лише 70% матеріалів, які ми зараз видобуваємо та використовуємо, – повернувши людську діяльність у безпечні межі планети. Циклічні рішення, вбудовані в чотири глобальні системи, можуть досягти цієї мети [3].
The article analyzes the economic essence of the circular economy; that the policy of Ukraine in the sphere of circular economy should be formed and implemented comprehensively in the context of global trends. The new policy of the EU and the policy of Ukraine in the sphere of circular economy are analyzed. Taking into account the best European practices, the directions of Ukraine's transition from a traditional (linear) economy to a circular economy have been established. Closed-loop economy or circular economy (closed-loop economy, circular economy) is a model of economic development based on recovery and rational consumption of resources, an alternative to the traditional, linear economy. It is characterized by the creation of new alternative economic approaches, the task of which is to minimize the negative human impact on the environment [1]. The closed cycle (or circular) economy replaces the traditional linear concept of the economy. In the linear model, products are produced, used and disposed of (takemake-dispose). And the circular approach is based on the 3-R principle: Reduce: reduce the use of resources and give preference to renewable materials; Reuse: products are used as efficiently as possible; Recycle: recover by-products and waste for further use in the economy [2, 4, 5]. In the circular model, used materials and waste become raw materials for the economy again. This solves the problems of scarcity of natural resources, high prices for raw materials and reduces dependence on imported materials. A global circular economy will allow us to fulfil people's needs with only 70% of the materials we now extract and use—moving human activity back within the safe limits of the planet. Circular solutions embedded across four global systems can deliver this goal [3].

Опис

Ключові слова

інновації, глобалізація, управління відходами, циркулярна економіка, innovations, globalization, waste management, circular economy

Бібліографічний опис

Передрій А. Е. Ю. Сучасний стан та інноваційні технології циркулярної економіки в Україні / А. Е. Ю. Передрій // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – № 3. – С. 26-117.