Методичні вказівки до індивідуальних завдань за темою "Ряди"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Пропоновані методичні вказівки містять приклади розв’язання типових задач і вправ, виконання яких сприяє засвоєнню фундаментальних понять вищої математики. Мінімально необхідна кількість теорії та велика кількість прикладів відповідає особливостям самостійного навчання. Досить дрібне розбиття на теми дозволяє використовувати його з різними навчальними програмами та при побудові індивідуальних траєкторій навчання.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, ряди числові, збіжність рядів, ряди знакозмінні, ряди знакопереміжні, збіжність абсолютна, збіжність умовна, ознака Лейбніца, ряди функціональні, ряди степеневі, ряд Тейлора, ряд Маклорена, ряд Фур'є, вища математика

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до індивідуальних завдань за темою "Ряди" : з вищої математики для студентів заочної та дистанційної форм навчання / уклад. О. Б. Ахієзер [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 88 с.