Зошит для лекційних занять та самостійної роботи студентів з курсу Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТМТ

Анотація

Метою курсу нарисної геометрії є: - ознайомити студентів з методами побудови зображень просторових форм на площині, тобто навчити розробляти кресленик; - розвинути здібності відтворення просторового вигляду, зображеного на креслені предмету, тобто навчити читати кресленик; - дати знання та необхідні навички графічного рішення задач, які зв’язані з просторовими формами.

Опис

Ключові слова

лекційні заняття, самостійна робота, методи проектування, комплексний кресленик точки, комплексний кресленик прямої, позиційні задачі, метричні задачі, криві лінії, аксонометричні проекції

Бібліографічний опис

Зошит для лекційних занять та самостійної роботи студентів з курсу Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка : [для студентів техн. спец.] / / уклад.: І. Ю. Адашевська, О. О. Краєвська ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – 88 с. : іл.