Забезпечення збалансованого інноваційного розвитку економіки України в умовах глобальної невизначеності

Ескіз недоступний

Дата

2020

DOI

doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.105

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Необхідність забезпечення збалансованого інноваційного розвитку України зумовлена глобальною невизначеністю, динамічними процесами та структурними змінами, які мають місце сьогодні у світовій економіці. В цих умовах актуальним є визначення позицій України у світовій системі координат саме за параметрами інноваційності. Оцінювання стану науково-технічної сфери, інноваційного розвитку, результатів наукових досліджень у країнах світу на міжнародному рівні здійснюється за багатьма показниками різноманітних рейтингів, до найбільш авторитетних з яких, відносяться: Глобальний інноваційний індекс, Глобальний індекс конкурентоспроможності, Європейське іннов аційне табло. Проведення аналізу досягнутого стану інноваційного розвитку економіки України за показниками міжнародних рейтингів потребує визначення методологічних принципів їх розрахунку. За результатами дослідження встановлено, що, незважаючи на деякі позитивні тенденції, в цілому існує значний розрив між рівнем інноваційного розвитку України та розвинутих країн. З’ясовано, що позиції нашої країни за Глобальним індексом конкурентоспроможності в останні декілька років коливаються в межах 76-89 місць, з чого зроблено висновок про відсутність дієвих реформ у сфері наукових досліджень, технологій та інновацій. Дослідження інноваційної діяльності європейських країн та країн - регіональних сусідів продемонструвало належність України до групи зі статусом «Повільний інноватор». Низькі значення показників у міжнародних рейтингах пов’язані з помилками в політиці уряду та існуючими проблемами в інноваційній сфері – використання людського потенціалу, якості інноваційної інфраструктури, формування сталих взаємозв’язків між елементами національної інноваційної системи в цілому. Залишаються невирішеними питання співробітництва з міжнародними інститутами та слабкої інтегрованості в міжнародну науково-технічну та інноваційну кооперацію. У зв’язку з цим запропоновані кроки у напряму приєднання України до глобальних інноваційних процесів, що дозволить наблизити результати рейтингів до рівня розвинутих країн у майбутньому.
The need to ensure balanced innovative development of Ukraine is due to global uncertainty, dynamic processes and structural changes that are taking place today in the global economy. In these conditions, it is relevant to determine the position of Ukraine in the global coordinate system precisely in terms of innovation. Assessment of the state of the scientific and technical sphere, innovative development, research results in the countries of the world at the international level is carried out according to many indicators of various ratings, the most authoritative of which are: Global Innovation Index, Global Competitiveness Index, European Innovation Scoreboard. An analysis of the achieved level of innovative development of the Ukrainian economy in terms of international ratings requires the determination of methodological principles for their calculation. According to the results of the study, it was found that, despite some positive trends, in general, there is a significant gap between the level of innovative development of Ukraine and devel oped countries. It was found that the position of our country on the Global Competitiveness Index in the past few years has fluctu ated between 76-89 places, in accordance with which, it is concluded that there are no effective reforms in the field of research, technology and innovation. The study of innovative activities of European countries and countries - regional neighbors demonstrated Ukraine's membership in the group with the status of «Modest Innovator». Low values of the analyzed indicators in international ratings are associated with errors in government policy and existing problems in the innovation sphere - the use of human potential, the quality of innovation infrastructure, the formation of sustainable relationships between elements of the national innovation system as a whole. The issues of cooperation with international institutions and poor integration into international scientific, technical and innovative cooperation remain unresolved. In this regard, steps are proposed in the direction of Ukraine joining the global innovation processes, which will bring the rating results closer to the level of developed countries in the future.

Опис

Ключові слова

інноваційний статус, індекс, рейтинг, конкурентоспроможність, innovative status, index, rating, competitiveness

Бібліографічний опис

Решетняк Н. Б. Забезпечення збалансованого інноваційного розвитку економіки України в умовах глобальної невизначеності / Н. Б. Решетняк, О. В. Назаренко, Ю. В. Єгорова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 105-109.