Визначення цінової усталеності інноваційних товарів на ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Всі розрахунки економічних наслідків зміни цін, так само як і обґрунтування цін на товари, тільки що виведені на ринок, можуть бути реально корисними для підприємства лише тоді, коли в їхній основі лежать скільки-небудь достовірні оцінки можливої реакції покупців на ці ціни. Це вимагає від фахівців по ціноутворенню уміння знаходити кількісні параметри чутливості покупців до цін. Звичайно, ця робота повинна проводиться паралельно з глибоким якісним аналізом інтересів і переваг споживачів. Сполучення якісного аналізу і кількісних оцінок цінової чутливості може помітно підвищити ефективність маркетингових рішень. Ця робота залежить від усвідомленого вибору найбільш адекватного методу досліджень цінової чутливості покупців.
All calculations of the economic consequences of changes in prices, as well as the justification of prices for goods that are just brought to the market, can be really useful for the enterprise only when they are based on any reliable estimates of the possible reaction of buyers to these prices. This requires price formation specialists to find quantitative parameters of buyers' sensitivity to prices. Of course, this work should be done in parallel with a profound qualitative analysis of the interests and benefits of consumers. The combination of qualitative analysis and quantitative estimates of price sensitivity can significantly improve the efficiency of marketing decisions. This work depends on the conscious choice of the most adequate method of researching price sensitivity of buyers.

Опис

Ключові слова

ефективність, маркетинг, підприємство, споживач, маркетингові рішення

Бібліографічний опис

Локтіонова О. С. Визначення цінової усталеності інноваційних товарів на ринку / О. С. Локтіонова // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 144-147.