Практичний курс німецької мови з дисциплiни "Друга iноземна мова"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У виданні подано описання граматичних категорій, виключення з правил, розміщено тексти, діалоги, фонетичні, лексичні та граматичні вправи, що сприяють розвитку мовних навичок студентів, які не вивчали німецьку мову раніше. У посібнику надано зразки розмовних тем, тематичні діалоги та вправи комунікативного характеру. Призначено для студентів I–II курсів спецiальностi «Прикладна лiнгвiстика».
Die Publikation enthält Beschreibungen von grammatischen Kategorien, Regelausnahmen, Texten, Dialogen, phonetischen, lexikalischen und grammatischen Übungen, die die Entwicklung von Sprachkenntnissen für Studenten fördern, die noch kein Deutsch lernten. Das Handbuch enthält Beispiele für Konversationsthemen, thematische Dialoge und Übungen kommunikativer Art. Es ist für Studenten der I-II Studienjahre der Spezialisierung "Angewandte Linguistik" gedacht.

Опис

Ключові слова

мова німецька, мова іноземна, фонетика, граматика

Бібліографічний опис

Бунтурі Ю. В. Практичний курс німецької мови з дисциплiни "Друга iноземна мова" : навч. посібник / Ю. В. Бунтурі, О. В. Єфименко ; Нац. техн. ун-т "Харкiв. полiтехн. iн-т. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 204 с. – На укр., нім. мовах.