Бухгалтерський управлінський облік

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ПП "Рута"

Анотація

Видання підручника є третім (1-е вид. 2000 р., 2-е – 2002 р.). Підручник містить теми, що висвітлюють організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві з точки зору управління, надання облікових даних фахівцям для прийняття управлінських рішень на основі отриманої облікової інформації. Підручник також містить розділи, що висвітлюють теоретико-методологічний аспект управлінського обліку, облік для цілей управління активів, пасивів та результатів діяльності підприємства, облік витрат та методи калькулювання, а також сучасні проблеми та перспективи розвитку управлінського обліку. Призначений для студентів економічних спеціальностей ВНЗ усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, економістів, а також всіх тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.

Опис

Ключові слова

управлінський облік, бухгалтерський облік, фінансова звітність, облікова інформація, необоротні активи, облік запасів, облік коштів, витрати, калькулювання, пасиви підприємства, управлінські рішення

Бібліографічний опис

Бухгалтерський управлінський облік : [підручник] / Ф. Ф. Бутинець [та ін.] ; ред. Ф. Ф. Бутинець. – 3-е вид., допов. і перероб. – Житомир : Рута, 2005. – 480 с.