Innovative approaches to teaching foreign languages at higher educational institutions

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

https://doi.org/10.20998/2220-4784.2023.02.03

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

The importance of teaching students foreign languages at higher educational institutions by innovating study methods is discussed. Main innovative approaches were studied. The usage of cases and projects in classes are unified. It is discussed that innovative approaches promotes the development of language skills, the second purpose of working with innovative methodology is a communicative practice. Possible innovative approaches are described in the article. Innovative approaches to foreign language teaching skills is described in the article. It was determined that the systematic usage of the innovative approaches improves language competence and formats necessary skills. The use of various methods and techniques of active learning arouses students' interest in the educational and cognitive activity itself, which enables creating an atmosphere of motivated, creative learning and at the same time solving a whole range of educational, educational, developmental tasks.
Обговорюється важливість навчання студентів іноземних мов у вищих навчальних закладах за інноваційними методами навчання. Вивчено основні інноваційні підходи. Використання кейсів і проектів на заняттях уніфіковано. Обговорюється, що інноваційні підходи сприяють розвитку мовних навичок, другою метою роботи з інноваційною методикою є комунікативна практика. У статті описані можливі інноваційні підходи. У статті описано інноваційні підходи до навчання іноземних мов. Визначено, що системне використання інноваційних підходів покращує мовну компетенцію та формує необхідні навички. Використання різноманітних методів і прийомів активного навчання викликає в учнів інтерес до самої навчально-пізнавальної діяльності, що дає змогу створити атмосферу вмотивованого, творчого навчання й водночас вирішити цілий комплекс освітніх, виховних, розвиваючих завдань.

Опис

Ключові слова

innovative studies, project-oriented approach, innovative teaching approaches, pedagogy, foreign language, communication, innovative teaching technologies, інноваційна освіта, проектно-орієнтований підхід, інноваційні підходи до навчання, педагогіка, іноземна мова, комунікація, інноваційні технології навчання

Бібліографічний опис

Innovative approaches to teaching foreign languages at higher educational institutions / S. I. Buhkalo [et al.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Innovation researches in students’ scientific work : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – № 2. – С. 18-27.