Дослідження прогресивності змін в структурі роздрібного товарообороту на внутрішньому ринку товарів

Ескіз недоступний

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Видавничий дім "Гельветика"

Анотація

Досліджено вплив структурних зрушень на внутрішньому ринку товарів з метою визначення стратегічних орієнтирів розвитку внутрішнього товарів України. Для досягнення мети було досліджено обсяг роздрібного товарообороту продовольчих та непродовольчих товарів, структуру і зміни в структурі роздрібного товарообороту за товарними групами, було визначено питому вагу обсягів продажу товарів вітчизняного виробництва у роздрібному товарообороті. У результаті проведеного аналітичного дослідження визначено рівень прогресивності змін в структурі роздрібного товарообороту за суб’єктами (виробниками товарів).
The influence of structural shifts on the domestic market of goods has been investigated in order to determine the strategic guidelines for the development of domestic goods of Ukraine. In order to achieve the goal, the volume of retail trade turnover of food and non-food products, structure and changes in the structure of retail commodity turnover by commodity groups was investigated. Also, the article determined the share of sales of domestic goods in the retail trade turnover. As a result of the conducted analytical research the level of progressiveness of changes in the structure of retail commodity circulation by the subjects (producers of goods) is determined.

Опис

Ключові слова

структурні зміни, товарний ринок, товари, динаміка, питома вага, structure, structural changes, commodity turnover, commodity market, goods, dynamics, specific gravity

Бібліографічний опис

Мардус Н. Ю. Дослідження прогресивності змін в структурі роздрібного товарообороту на внутрішньому ринку товарів / Н. Ю. Мадус // Вчені записки Таврійського національного університету. Сер. : Економіка і управління. – 2018. – Т. 29 (68), № 3. – С. 16-21.