Властивості котельного палива, компаундованого вузькими паливними фракціями

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

doi.org/10.20998/2078-5364.2021.2.03

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

З метою поліпшення експлуатаційних властивостей, зокрема в’язкісно-температурних, котельного палива запропоновано їх компаундування з вузькими пали-вними фракціями, отриманими шляхом термічної деструкції вторинної полімерної си-ровини (поліетилену низького тиску та поліпропілену). При компаундуванні мазуту марки 100 з вузькими паливними фракціями, відбу-вається зниження значень густини до 865 (873) кг/м3, умовної в’язкості до 2,50 (2,63) град. ум., температури застигання до 8 (13) °С) , вмісту сірки до 0,17 % мас. та підвищу-ється нижча теплота згоряння до 43606 (43850) кДж/кг. При цьому, відбувається посту-пове зниження величини показника температури спалаху до 114(127) °С. Таке зниження є негативним моментом, який призводить до підвищення поже-жонебезпеки мазуту при його використанні, зберіганні, перекачування і транспорту-ванні. Але, при цьому, значення показника температури спалаху, згідно вимог норма-тивної документації, знаходяться у допустимих межах. Тобто, значенням саме цього показника можна обмежувати вміст у мазуті вузьких паливних фракцій. Визначено, що раціональна концентрація вузьких паливних фракцій у складі то-пкового мазуту марки 100, знаходиться у межах до 30% мас. У цих межах спостеріга-ється припустиме зниження значень температури спалаху – показника, що характеризує пожежонебезпеку мазуту при його використанні, зберіганні, перекачування і транспор-туванні на фоні поліпшення інших експлуатаційних властивостей мазуту. Виробництво запропонованого компаундованого котельного палива з одного бо-ку дозволяє розширити сировинну базу процесу, шляхом залучення до виробничого процесу вторинну полімерну сировини – тверді побутові відходи, що підлягають обов’язковій утилізації, з іншого – задовольнити існуючий попит на котельне паливо, за рахунок підвищення обсягів його виробництва.
In order to improve the performance properties, in particular viscosity-temperature, of boiler fuel, it is proposed to combine them with narrow fuel fractions obtained by thermal de-struction of secondary polymer raw materials (low pressure polyethylene and polypropylene). When compounding grade 100 fuel oil with narrow fuel fractions, the values of densi-ty are reduced to 865 (873) kg / m3, conditional viscosity to 2.50 (2.63) deg. um., pour point up to 8 (13) °C), sulfur content up to 0.17 wt%. and the lower heat of combustion increases to 43606 (43850) kJ / kg. At the same time, there is a gradual decrease in the value of the flash point to 114 (127) °C. This reduction is a negative point, which leads to increased fire safety of fuel oil dur-ing its use, storage, pumping and transport. However, the values of the flash point, according to the requirements of regulatory documentation, are within acceptable limits. That is, the value of this indicator can limit the content of fuel oil in narrow fuel fractions. It is determined that the rational concentration of narrow fuel fractions in the composi-tion of fuel oil grade 100, is within 30% of the mass. Within these limits, there is a permissi-ble decrease in flash point values – an indicator that characterizes the fire hazard of fuel oil during its use, storage, pumping and transportation against the background of improving other performance properties of fuel oil. The production of the proposed compound boiler fuel on the one hand allows to ex-pand the raw material base of the process by involving in the production process secondary polymer raw materials – solid waste subject to mandatory disposal, on the other – to meet ex-isting demand for boiler fuel by increasing its production.

Опис

Ключові слова

паливо, компаундування, мазут, полімерна сировина, паливні фракції, властивості, поліетилен, поліпропілен, fuel, compounding, fuel oil, polymeric raw materials, fuel fractions, properties, polyethylene, polypropylene

Бібліографічний опис

Шевченко К. В. Властивості котельного палива, компаундованого вузькими паливними фракціями / К. В. Шевченко, А. Б. Григоров, І. В. Сінкевич // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2021. – № 2. – С. 22-29.