Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/acem

Кафедра заснована у 1964 р. для підготовки спеціалістів з автоматизації виробництва.

Кафедра займається підготовкою спеціалістів з розробки і експлуатації комп’ютерно-інтегрованих та автоматизованих систем керування різноманітних об’єктів та процесів і виробництв (побутові, харчові, нафто- та газопереробні, хімічні ттощо).

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють 2 доктори технічних наук, 5 професорів, 6 доцентів.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 436
 • Документ
  Основи проєктування систем автоматизації в прикладах і задачах
  (2023) Дзевочко, Олександр Михайлович; Подустов, Михайло Олексійович; Бабіченко, Анатолій Костянтинович; Дзевочко, Альона Ігорівна; Переверзєва, Алевтина Миколаївна
  У посібнику наведено теоретичні аспекти, приклади вирішення практичних завдань з поясненями, а також надано переліки завдань для самостійного рішення по кожній з тем дисципліни «Основи проєктування систем автоматизації». Призначено для студентів спеціальності 174 – «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка».
 • Документ
  Адаптивна система управління процесом ректифікації
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016) Аль-Тайє, М.; Бабіченко, Анатолій Костянтинович; Пугановський, Олег Валентинович
 • Документ
  Метрологія та основи вимірювань
  (Impress, 2023) Бабіченко, Анатолій Костянтинович; Красніков, Ігор Леонідович; Бабіченко, Юлія Анатоліївна; Лисаченко, Ігор Григорович
  У посібнику розглядаються основні положення та визначення у сфері метрології. Дається аналіз похибок вимірювання фізичних величин, наводяться точнісна ієрархія засобів вимірювальної техніки, їх класифікація і порядок передачі одиниць вимірювання від еталонів до технічних засобів вимірювання. Наведені основи теорії випадкових похибок та методи обробки результатів вимірювань. Розглянуті загальні положення про державну метрологічну службу. За змістом посібник відповідає типовій програмі з навчальної дисципліни "Метрологія та основи вимірювань" студентів спеціальності 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка".
 • Документ
  Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу "Комп'ютерні мережі". Частина 2
  (ТОВ "Видавництво "Підручник НТУ "ХПІ", 2015) Подустов, Михайло Олексійович; Лисаченко, Ігор Григорович; Лобойко, Вячеслав Олексійович; Шутинський, Олексій Григорович
  Ці методичні вказівки розроблені для проведення лабораторного практикуму зі студентами денної та заочної форм навчання за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» з дисципліни «Комп’ютерні мережі». Видання є продовженням першої частини методичних вказівок до лабораторного практикуму, в якому вивчались основи побудови та використання послідовних інтерфейсів. Методичні вказівки містять необхідні теоретичні відомості для ознайомлення зі стандартами на інтерфейс Ethernet, який є апаратною основою побудови комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами. Під час виконання лабораторного практикуму студенти вивчають основи використання протоколу TCP/IP в мережі Ethernet. Також у лабораторному практикумі розглянуті протокол HTTP та основні принципи реалізації WEB-технологій в контролерах, які все частіше використовують для дистанційного моніторингу і диспетчеризації автономних технологічних об’єктів. Виконання лабораторного практикуму дозволяє студентам більш ефективно засвоїти в подальшому теорію і практику застосування промислових мереж та програмних засобів доступу до даних в ПЛК. Як апаратне забезпечення в лабораторному практикумі використані програмовані логічні контролери (ПЛК) виробництва компанії «ВО ОВЕН» (Україна) та FESTO (Німеччина), а також мережне обладнання для створення локальної мережі. Програмне забезпечення для виконання лабораторного практикуму потрібно для розроблення прикладного програмного забезпечення. Це середовище CoDeSys V2.3 для програмування контролерів ПЛК150 ОВЕН і SoftPLC PLCWinNT та середовище FST 4.10 – для програмування контролерів FC34 FESTO.
 • Документ
  Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу "Комп'ютерні мережі". Частина 1
  (ТОВ "Видавництво "Підручник НТУ "ХПІ", 2015) Подустов, Михайло Олексійович; Лисаченко, Ігор Григорович; Лобойко, Вячеслав Олексійович; Шутинський, Олексій Григорович
  Ці методичні вказівки розроблені для проведення лабораторного практикуму зі студентами денної та заочної форм навчання за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» з дисципліни «Комп’ютерні мережі». Методичні вказівки вміщують необхідні теоретичні відомості для ознайомлення зі стандартами на послідовні інтерфейси RS 232 та RS-485, які є апаратною основою побудови комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами. Також у лабораторному практикумі розглянуто основні принципи використання AT-команд для управління модемами (GSM-модемами), які все частіше використовують для дистанційного управління автономними технологічними об’єктами. Виконання лабораторного практикуму дозволяє студентам більш ефективно засвоїти в подальшому теорію та практику застосування промислових мереж. Як апаратне забезпечення в лабораторному практикумі використані звичайні персональні комп’ютери (ПК), програмовані логічні контролери (ПЛК) виробництва компанії «ВО ОВЕН» (Україна) 100-ї серії, GSM-модеми TC-35 UART/RS-232 виробництва компанії Siemens AG (Німеччина) та обладнання для з’єднання пристроїв: кабелі та конвертери інтерфейсів. Програмне забезпечення для виконання лабораторного практикуму потрібно для прослуховування СОМ-портів ПК та для створення проектів з управляючими програмами. Це відповідно утиліта HyperTerminal, яка входить до складу операційних систем Windows від Microsoft Corp., прикладна програма COM Port Toolkit для прослуховування інтерфейсів ПК та середовище CoDeSys V2.3 для програмування ПЛК.
 • Документ
  Системний аналіз процесу сульфатування у виробництві поверхнево-активних речовин
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Дзевочко, Олександр Михайлович; Подустов, Михайло Олексійович; Дзевочко, Альона Ігорівна
  Наведено дані про застосування поверхнево-активних речовин у різних областях промисловості України. Показано бурхливий розвиток виробництва поверхневоактивних речовин. Приведені основні стадії виробництва поверхнево-активних речовин. Показано, що стадія сульфатування органічних речовин є основною, на якій досягаються високі якісні показники отриманих продуктів. Наведено основні недоліки та переваги сульфатуючих агентів в технології поверхнево-активних речовин. Надано характеристику апаратурно-технологічних схем процесу сульфатування органічних речовин. Стверджується, що використання трубчастих плівкових абсорберів з низхідним потоком фаз в даний час є найбільш перспективним для використання в промислових умовах. Наведені рівняння з конвективної дифузії для спрощених моделей Льюїса – Уітмена, Левича, Хігбі, Данквертса. Запропоновано представляти процес сульфатування в трубчастому плівковому абсорбері наступними стадіями: процес масопередачі газоподібного триоксиду сірки до поверхні розділу фаз, процес абсорбції триоксиду сірки органічною речовиною з проходженням екзотермічної хімічної реакції, процес теплообміну між рідинною фазою та газоповітряним потоком, процес теплообміну між рідинною фазою та потоком охолоджувальної води. Наведено рівняння для розрахунку коефіцієнта масопередачі, яке дозволяє отримувати дані близькі з експериментальними даними Гутьерреса. Показано проходження послідовних хімічних реакцій при абсорбції триоксиду сірки органічною сировиною. Наведені кінетичні рівняння і методики розрахунку ступені сульфатування і кольоровості отриманих продуктів. Наведено основні рівняння для розрахунків коефіцієнтів теплопередачі та коефіцієнтів тепловіддачі. Наведені результати математичного моделювання процесу сульфатування в трубчастому плівковому абсорбері. Показана можливість досягнення високих якісних показників отриманого продукту: ступінь сульфатування 97,9 %, кольоровість 1 одиниця по йодній шкалі.
 • Документ
  Аналіз процесу теплообміну в трубчастому плівковому абсорбері при сульфатуванні сумішей органічних речовин
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Дзевочко, Олександр Михайлович; Подустов, Михайло Олексійович; Дзевочко, Альона Ігорівна
  В статті наведено, що виробництво поверхнево-активних речовин (ПАР) складається з таких стадій: каталітичного окислення двооксиду сірки, сульфатування, нейтралізації та очищення газоподібних викидів. Стадія сульфатування є основною, на якій можливо отримати високоякісні проміжні продукти. Показано, що для процесу сульфатування використовуються трубчасті плівкові абсорбери, в яких створюються м’які умови проходження екзотермічної реакції за рахунок ефективного відводу тепла. Це дає можливість отримати високоякісні ПАР як з точки зору ступеня сульфатування, так і з точки зору світлих продуктів. Наведено, що трубчастий плівковий абсорбер з низпадним потоком фаз представляє собою вертикальну конструкцію з двома потоками: плівка рідинної фази та газоповітряний потік, тобто двофазну систему. Наявність двох фаз змінює не тільки форми руху таких систем, але й їх природу, так як вирішальний вплив має взаємодія між фазами. На відміну від однофазних потоків на границі розділу двофазних потоків проявляються нові сили – сили міжфазного поверхневого натягу, які впливають і на процес масопередачі і на процес теплообміну. Показано, що в періодичних публікаціях мало даних про вплив на процес теплообміну температур та витрат вихідних реагентів. Такі дослідження дадуть можливість створити більш сучасну конструкцію промислового трубчастого плівкового абсорбера. Наведено дані аналізу з вибору температур та витрат використаних реагентів. Більш глибокий аналіз процесів теплообміну проводився методом математичного моделювання. Наведена спрощена математична модель, яка дозволяє провести аналіз процесу теплообміну за довжиною абсорбера. Розроблена програма розрахунку процесу сульфатування суміші органічних речовин в трубчастому плівковому абсорбері з використанням пакету прикладних програм MathLab. Наведено результати математичного моделювання для трьох швидкостей газоповітряного потоку: 16 м/с, 20 м/с, 24 м/с, які були рекомендовані при аналізі витрат вихідних реагентів. Показано, що основна кількість тепла реакції передається охолоджувальній воді по всій довжині абсорбера.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Організація баз даних"
  (2023) Красніков, Ігор Леонідович; Бабіченко, Анатолій Костянтинович; Лисаченко, Ігор Григорович; Шутинський, Олексій Григорович
 • Документ
  До питання вибору програмованого логічного контролеру для розробки комп̕̕̕̕'ютерно-інтегрованих технологій виробництва соди
  (Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2018) Переверзєва, Алевтина Миколаївна; Бобух, Анатолій Олексійович
 • Документ
  Розробка нової апаратурно-технологічної схеми процесу сульфатування сумішей органічних речовин
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Дзевочко, Олександр Михайлович; Подустов, Михайло Олексійович; Дзевочко, Альона Ігорівна
  В статті наведено, що поверхнево-активні речовини на основі вищих спиртів фр. С12 – С14 знаходять основне використання в широкому спектрі засобів особистої гігієни, таких як шампуні, піноутворювачі для ван, зубні пасти, рідина для миття посуду, делікатні засоби для прання білизни. Використання ПАР на основі суміші вищіх спиртів фр. С12 – С14 та моноетаноламидів вищіх жирних кислот кокосової олії дає можливість значно покращити якісні характеристики засобів особистої гігієни. Наведено, що основним елементом апаратно-технологічної схеми процесу сульфатування сумішей органічних речовин є трубчастий плівковий абсорбер. Показано, що для сульфатування двохкомпонентних сумішей органічних речовин на основі вищіх спиртів фр. С12 – С14 та моноетаноламидів вищіх жирних кислот кокосової олії необхідно використовувати трубчастий плівковий абсорбер, який має двоступінчасте охолодження – верхня частина 1/3 довжини абсорбера, нижня частина 2/3 довжини абсорбера. Швидкість газоповітряного потоку підтримується на рівні Vг = 20 м/с, мольне співвідношення реагентів 1,08 : 1,0 концентрація триоксиду сірки в газоповітряному потоці – 3,7 % об., температура вихідних реагентів: рідинної фази – 313 К, газоповітряного потоку – 303 К, охолоджувальної води – 293 К. Виходячи з таких початкових даних був розрахований промисловий трубчастий абсорбер. Наведені дані такого розрахунку. Наведено, що розрахунок промислового трубчастого плівкового абсорбера проводився згідно з розробленим алгоритмом та програмою на мові MatLab, в програмі використано ітераційний метод розрахунку. Наведено розрахунок кількості труб промислового абсорбера. Показано, що абсорбер складається з таких основних елементів – верхньої елептичної кришки, розподільчої плити газоповітряного потоку, камери для розподілу суміші органічних речовин, плівкоутворювачів, двох камер охолодження, нижньої елептичної кришки. Наведено, що на основі промислового трубчастого плівкового абсорбера розроблена та приведена нова апаратурно-технологіна схема.
 • Документ
  Structural and functional simulation of interaction in the field of aviation safety by using matrices
  (World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, 2019) Drobakha, Hr.; Neklonskyi, I.; Kateshchenok, A.; Sobyna, V.; Taraduda, D.; Borysova, L.; Lysachenko, I.
  The conducted research was aimed at constructing a structural and functional model for the interaction of bodies providing aviation safety during crisis management. Design/methodology/approach: The methods of mathematical simulation and the graph theory, the methods comparison and formalization have been applied to study the process of interaction between the bodies assuring aviation safety. Using methods of the linear algebra allowed constructing a mathematical model for the functional structure of the interaction process that contains description of this process by the main methods of interaction. Findings: It has been proved that the interaction process has a certain functional properties that reflect the functional relations between the modes of violator actions, the modes of using the response forces and the modes of interaction. A structural and functional model of interaction in semantic, algebraic forms and in the form of graphs has been created. using typical operations with incidence matrices, the possibility of obtaining the physical interpretation of the simulation results within the introduced algebra of functional structure models has been justified. Research limitations/implications: Discusses interactions between the bodies that assure aviation safety and at the same time, the possibility of a crisis situation is taken into account. Practical implications: The developed models allow reflecting the current state of the functional system and the elements of the process of interaction rather completely. It makes a structural and functional analysis of interaction possible and allows defining the priority directions of its organization, simulating the options and methods of interaction in solving relevant tasks by the bodies that assure aviation safety. Originality/value: That allowed not only describing the formal relations between the methods of interaction and interacting units, between the interacting units and the modes of violator actions, but also considering the influence of the interaction process on the current state of the functional system.
 • Документ
  Development of hardware and software support of computer-integrated technology of complex of secondary condensation of ammonia production
  (PC тесhnology сеntеr, 2022) Babichenko, A.; Lysachenko, I.; Kravchenko, Ya.; Babichenko, J.; Krasnikov, I.; Shutynskyi, O.
  The object of research is the technological complex of secondary condensation (TCSC) and the control system of a typical ammonia synthesis unit of the AM-1360 series. The analysis of the conditions of its functioning and hardware and technological design was carried out. The coordinates of the control vector are determined. The features of the proposed functional diagram and the necessary algorithmic software for the computer-integrated control technology of the TCSC with a correction subsystem for decision-making under uncertainty are established. The implementation of the proposed solutions is complicated by the use of the information and control complex TDC-300 (USA) with closed-type software installed on the existing ammonia synthesis units. The need for such a control complex to implement a decision-making subsystem under conditions of uncertainty is shown to supplement the existing control system with hardware and software of an "open" type. A computer-integrated TCSC technology based on a three-level hierarchical structure has been created. The implementation of the zero and first levels of such a structure form single software and hardware complex consisting of a programmable logic controller and an automated operator’s workplace based on an industrial computer with installed software. A software implementation of decision-making on the correction of the coordinates of the control vector by additional hardware and software based on the VIPA logic controller and the Zenon SCADA system was made. A scheme of network information flows has been implemented, which illustrates the functioning of the decision-making correction subsystem in the general structure of the TCSC computer-integrated control technology. Implementation of the developed system allows, under the existing uncertainties, to reduce the secondary condensation temperature by an average of 3 °C, which ensures an annual reduction in natural gas consumption by 1 million nm³. The proposed approach to the possibility of combining "open" and "closed" type hardware and software can be applied in other industries.
 • Документ
  Design of an intelligent system to control the technological system of ammonia production secondary condensation
  (PC тесhnology сеntеr, 2022) Babichenko, A.; Kravchenko, Ya.; Babichenko, J.; Lysachenko, I.; Krasnikov, I.; Velma, V.
  This paper has analyzed the functioning conditions for the technological system of secondary condensation (TSSC) in a typical ammonia synthesis unit of the AM-1360 series with the use of a system-control approach. The coordinates of control vectors and external disturbances have been determined. An algorithm has been developed for predicting the coordinates of the control vector for the subsystem of decision support under the conditions of external disturbances for such a complex inertial object with high metal consumption as TSSC. The method of mathematical modeling was used to determine, based on the developed algorithm, the patterns and quantitative dependences of the influence of external disturbances such as the temperature of primary condensation and the flow rate of circulation gas on the efficiency of TSSC heat exchange processes. The regularity of increase in the heat flows and coordinates of control vector with an increase in the temperature of primary condensation has been established. The parametric sensitivity of the coordinates of the control vector under the conditions of change in the temperature of the primary condensation has been determined, which, compared with the circulation gas flow rate, exceeds it by more than six times. The executed software implementation of the algorithm employing the MATLAB programming environment makes it possible, owing to the embedded client part (ORC client), free software access to the current data on the technological process. The functional structure of computer-integrated TSSC technology with the proposed correction subsystem under a supervisory control mode has been designed. Correction solutions involving the additional hardware and software based on the programmable logic controller VIPA and SCADA-system Zenon have been practically implemented. The implementation of the developed system ensures the stabilization of the secondary condensation temperature at the regulatory level of −5 °C, which reduces the consumption of natural gas by almost 1 million nm³ per year.
 • Документ
  Сигналізатор рівня сипких матеріалів
  (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2020) Дубовець, Олексій Миколайович; Подустов, Михайло Олексійович; Бабіченко, Анатолій Костянтинович; Дзевочко, Олександр Михайлович; Красніков, Ігор Леонідович; Лисаченко, Ігор Григорович
  Сигналізатор рівня сипких матеріалів містить захисний корпус, який виконано у вигляді паралелепіпеда, верхню зону якого зрізано під кутом β=α+(1,5-2,0)° до горизонту, відбійники, що закріплені у середині корпусу на бічних його стінках, і відповідно на верхніх сторонах задньої і передньої стінок, запобіжні карнизи, що закріплені на верхніх сторонах бічних стінок і на поверхні відбійників, вісь, встановлену в підшипниках, закріплених на бічних стінках захисного корпусу, закріплені на осі за допомогою важелів, прапорець і постійний магніт, контрвантаж, геркон, блок сигналізації і відсічення. Прапорець складається із плоского днища, із загнутими бічними і задніми бортами, розташований (за відсутності тиску сипких матеріалів) горизонтально, на передній стінці приймального бункера, утвореного з'єднаними між собою відбійниками та запобіжними карнизами, закріплений вертикальний затвор, висота і ширина якого вибрані так, щоб при горизонтальному положенні прапорця між його бічними бортами, плоским днищем і нижнім краєм вертикального затвора забезпечувалися проміжки, що не перевищують 2,0 мм.
 • Документ
  Розроблення ППЗ для промислових контролерів VIPA у середовищі WinPLC7
  (2023) Лисаченко, Ігор Григорович; Бабіченко, Анатолій Костянтинович; Дзевочко, Альона Ігорівна
  Методичні вказівки розроблені для проведення комп’ютерного практикуму з навчальної дисципліни «Програмне забезпечення промислових контролерів» зі студентами спеціальності 174 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Вони вміщують необхідні теоретичні відомості для розроблення прикладного програмного забезпечення (ППЗ) для промислових контролерів VIPA у середовищі WinPLC7 V4/V5/V6.
 • Документ
  Системний аналіз процесу сульфатування у виробництві поверхнево-активних речовин
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Дзевочко, Олександр Михайлович; Подустов, Михайло Олексійович; Дзевочко, Альона Ігорівна
  Наведено дані про застосування поверхнево-активних речовин у різних областях промисловості України. Показано бурхливий розвиток виробництва поверхнево-активних речовин. Приведені основні стадії виробництва поверхнево-активних речовин. Показано, що стадія сульфатування органічних речовин є основною, на якій досягаються високі якісні показники отриманих продуктів. Наведено основні недоліки та переваги сульфатуючих агентів в технології поверхнево-активних речовин. Надано характеристику апаратурно-технологічних схем процесу сульфатування органічних речовин. Стверджується, що використання трубчастих плівкових абсорберів з низхідним потоком фаз в даний час є найбільш перспективним для використання в промислових умовах. Наведені рівняння з конвективної дифузії для спрощених моделей Льюїса – Уітмена, Левича, Хігбі, Данквертса. Запропоновано представляти процес сульфатування в трубчастому плівковому абсорбері наступними стадіями: процес масопередачі газоподібного триоксиду сірки до поверхні розділу фаз, процес абсорбції триоксиду сірки органічною речовиною з проходженням екзотермічної хімічної реакції, процес теплообміну між рідинною фазою та газоповітряним потоком, процес теплообміну між рідинною фазою та потоком охолоджувальної води. Наведено рівняння для розрахунку коефіцієнта масопередачі, яке дозволяє отримувати дані близькі з експериментальними даними Гутьерреса. Показано проходження послідовних хімічних реакцій при абсорбції триоксиду сірки органічною сировиною. Наведені кінетичні рівняння і методики розрахунку ступені сульфатування і кольоровості отриманих продуктів. Наведено основні рівняння для розрахунків коефіцієнтів теплопередачі та коефіцієнтів тепловіддачі. Наведені результати математичного моделювання процесу сульфатування в трубчастому плівковому абсорбері. Показана можливість досягнення високих якісних показників отриманого продукту: ступінь сульфатування 97,9 %, кольоровість 1 одиниця по йодній шкалі.
 • Документ
  Апаратно-програмні засоби комп'ютерно-інтегрованих систем управління
  (Видавничий центр НТУ "ХПІ", 2009) Тошинський, Володимир Ілліч; Литвиненко, Ігор Іванович; Шутинський, Олексій Григорович; Лисаченко, Ігор Григорович; Дзевочко, Олександр Михайлович
  В посібнику розглянуті питання використання сучасних апаратно-програмних засобів автоматизованих систем управління технологічними процесами. Наведено основні відомості про технічні характеристики сучасних контролерів та принципи створення програм управління датчиками та виконавчими механізмами з використанням технологічних мов програмування. Призначено для студентів спеціальності 7.092502 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва».
 • Документ
  Сигналізатор рівня рідких середовищ
  (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2020) Дубовець, Олексій Миколайович; Подустов, Михайло Олексійович; Дзевочко, Альона Ігорівна; Дзевочко, Олександр Михайлович; Переверзєва, Алевтина Миколаївна; Кравченко, Яна Олегівна
  Сигналізатор рівня рідких середовищ містить привід, який приводить в обертання чутливий елемент, вимірювальну систему, систему, що перетворює зміну числа оборотів у вимірювальний і керуючий сигнал та засіб сигналізації і позиційного регулювання. Для обертання чутливого елемента сигналізатора використаний пневматичний привід, конструктивно аналогічний лопатевому вентилятору. На вхідному (з квадратним перерізом) патрубку якого, сполученого з джерелом стислого повітря, встановлено перпендикулярно його осі направляюче відведення. На валу приводу закріплений монтажний диск, на торцях якого жорстко встановлені гальмівні лопатки з мінімальним проміжком між лопатками і корпусом приводу. Чутливий елемент сигналізатора (реалізуючий принцип сопла-заслінки) містить напірний патрубок, який складається зі сполучених вертикальної, що виконує роль сопла, і горизонтальної (яка врізана в стінку вертикальної) ділянок, і встановлену на осі, що закріплена на поверхні приводу, пластину-заслінку, розташовану між направляючим відведенням вхідного патрубка приводу і вертикальною ділянкою напірного патрубка, горизонтальна ділянка якого герметично сполучена з входом манометра з функціями сигналізації і позиційного регулювання.
 • Документ
  Основи наукових досліджень
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2021) Бабіченко, Анатолій Костянтинович; Подустов, Михайло Олексійович; Вельма, Володимир Іванович; Бабіченко, Юлія Анатоліївна; Кравченко, Яна Олегівна; Красніков, Ігор Леонідович
  У навчальному посібнику розглянуті загальні відомості про науку та наукові дослідження, загальні та окремі методи наукового пізнання, складові елементи наукових досліджень, наведені рекомендації для аналізу та обробки науково-технічної інформації, а також розглянуті питання науково-технічної творчості у розв’язанні проблемних ситуацій та побудови математичних моделей в умовах невизначеності. На конкретному прикладі пояснені основні етапи виконання науково-дослідної роботи та створення об’єкту промислової власності. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей, що вивчають дисципліну "Основи наукових досліджень", а також може бути корисний аспірантам та науковим співробітникам.
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Надійність і діагностування систем автоматизації"
  (2022) Шутинський, Олексій Григорович; Бабіченко, Анатолій Костянтинович; Красніков, Ігор Леонідович; Лисаченко, Ігор Григорович; Пугановський, Олег Валентинович
  Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Найкращий метод засвоєння теорії – рішення практичних задач. Практичні заняття дозволять студентам закріпити вивчений теоретичний матеріал з теорії надійности, яка має велике практичне значення. Для полегшення рішення задач наведені основні розрахункові формули, а також типові приклади з решеннями. Методичні вказівки мають чотири практичні роботи. Мета методичних вказівок − допомогти студенту вивчити теорію надійності та придбати навички застосування її результатів к рішенню різних прикладних питань. В кінці методичних вказівок наведені тести з основних понять теорії надійності, за допомогою яких студенти мають можливість перевірити свої теоретичні знання.