Внутрішній ринок товарів і його елементи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Досліджено теоретичні і методичні підходи до формування внутрішнього ринку товарів як одного з основних видів ринків; визначено основні елементи внутрішнього ринку товарів та окреслено основні напрями їх дослідження; набула подальшого розвитку запропонована класифікація товарів за ознаками.
The theoretical and methodical approaches to the formation of the internal market of goods as one of the main types of markets are investigated; the main elements of the internal market of goods are determined and the main directions of their research are outlined; has acquired further development of the proposed classification of goods on the basis of.
Опис
Ключові слова
ринок, внутрішній ринок, товар, товарний ринок, конкуренція, виробник, споживач, market, domestic market, commodity, commodity market, competition, producer, consumer
Бібліографічний опис
Мардус Н. Ю. Внутрішній ринок товарів і його елементи / Н. Ю. Мардус // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Економіка = Odesa National University Herald. Ser. : Economy. – 2017. – Т. 22, вип. 11 (64). – С. 83-87.