Роль вчених фізико-технічного інституту низьких температур у підготовці науково-технічних та інженерних кадрів у період 60-90-х рр. ХX ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Анотація
Проаналізовано наукові зв’язки, що підтримувались вченими Фізико-технічного інституту низьких температур з вищими навчальними закладами Харкова у 60-ті – 90-ті рр. ХХ ст. Показано, як плідна співпраця сприяла відкриттю нових факультетів і кафедр у вищих навчальних закладах Харкова. Акцентовано увагу на кількість науковців ФТІНТ, що поєднували науково-дослідну діяльність в інституті з викладацькою у вищих навчальних закладах Харкова (ХДУ, ХПІ, ХАІ, ХІРЄ та ін.) та надавали значну підтримку у підготовці спеціальних лекцій, збагачення матеріально-технічної бази вузів. Наведено відомості про кількість студентів фізичних спеціальностей, які виковували дипломні роботи у ФТІНТ під керівництвом науковців інституту та надалі продовження навчання у аспірантурі інституту за досліджуваний період. На основі запровадження до наукового обігу архівних документів було проаналізовано роботу аспірантури, яка працювала з першого року заснування ФТІНТ та вченої ради інституту, яка була єдиною в Харкові в системі Академії наук, що брала до захисту одночасно кандидатські й докторські дисертації.
The scientific connections, which were supported by scientists of the Physics and Technical Institute of Low Temperatures with Kharkov`s institutes in the 1960–1990s, is analyzed. Fruitful cooperation facilitated the opening of new faculties and departments in higher educational institutions of Kharkov, is shown. Attention is accented on the number scholars of Physics and Technical Institute of Low Temperatures who combined research activities at the institute with teaching staff at higher educational institutions of Kharkiv (KhNU, KhPI, KhAI, etc.) and provided significant support in the preparation of special lectures and enrichment of the material and technical base of higher educational institutions. Information is given on the number of students of physical specialties, who made diploma works at the Institute under the guidance of the Institute's scientists and continued the education at the Physics and Technical Institute of Low Temperatures. On the basic of the introduction to the scientific circulation of archival documents, the work of the postgraduate e study, which worked from the first year of the founding of the Institute of Low temperatures and was the only one that was in Kharkov in the system of the Academy of Sciences, which took simultaneously candidate and doctoral dissertations, is analyzed.
Опис
Ключові слова
кваліфікаційна рада, динаміка роботи аспірантури, вищі навчальні заклади, курсова практика, переддипломна практика, engineering staff, qualification council, scientific staff, technical staff
Бібліографічний опис
Овчаренко Ю. С. Роль вчених фізико-технічного інституту низьких температур у підготовці науково-технічних та інженерних кадрів у період 60-90-х рр. ХX ст. [Електронний ресурс] / Ю. С. Овчаренко, С. С. Ткаченко // Історія науки і біографістика : електрон. наук. фах. вид. – міжвідом. темат. зб. / гол. ред. В. А. Вергунов. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2017. – № 4. – С. 260-274. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2017-4/10.pdf, вільний (дата звернення 12.05.2020 р.)