Управління процесами монетизації digital маркетингу в контексті забезпечення фінансового розвитку підприємства

Ескіз недоступний
Дата
2022
ORCID
DOI
doi.org/10.15276/mdt.6.1.2022.3
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Одеський національний політехнічний університет
Анотація
У статті представлені методичні рекомендації щодо Управління процесами монетизації digital маркетингу в контексті забезпечення фінансового розвитку підприємства. Обґрунтована значущість процесів управління монетизацією в сучасних умовах ведення бізнесу та зростання ринку Інтернет-торгівлі. Уточнено сутність поняття монетизації digital маркетингу, яке містить не лише прибуткову частину, алк і частину витрат, які можливо мінімізувати за рахунок формування ціннісної пропозиції. Систематизовано моделі монетизації та запропоновано власний спосіб групування із додаванням нової групи - кастомної. Виділено 4 моделі монетизації: рекламна, модель продажу із посередником, модель прямих продажів, кастомна модель. Виділення кастомної моделі зумовлено тим, що процеси взаємодії із користувачами відбуваються на основі формування ціннісної пропозиції для користувачів. Попадання в інтереси цільової аудиторії збільшує їх зацікавленість і лояльність. Зростання бази клієнтів збільшує в свою чергу інтерес рекламодавців, партнерів та забезпечує притік нових користувачів. В той же час відбувається зменшення вартості залучення клієнтів на сайт. В статті наведені авторські рекомендації щодо підсилення ефективності процесів монетизації digital маркетингу.
The article presents methodological recommendations for the management of digital marketing monetization processes in the context of ensuring the financial development of the enterprise. The importance of monetization management processes in the modern conditions of doing business and the growth of the Internet trade market is substantiated. The essence of the concept of monetization of digital marketing is clarified, which contains not only the profitable part, but also the part of costs that can be minimized by forming a value proposition. Monetization models are systematized and our own method of grouping is proposed with the addition of a new group - custom. There are 4 models of monetization: advertising, sales model with an intermediary, direct sales model, custom model. The selection of the custom model is due to the fact that the processes of interaction with users are based on the formation of a value proposition for users. Being in the interests of the target audience increases their interest and loyalty. The growth of the customer base in turn increases the interest of advertisers, partners and provides an influx of new users. At the same time, the cost of attracting customers to the site is decreasing. The article presents the author's recommendations for strengthening the effectiveness of digital marketing monetization processes. Conclusions and directions for further research. The importance of managing the processes of monetization of digital marketing from the point of view of ensuring the financial development of the enterprise is substantiated in the work. The current trends of growth of trade on the Internet are analyzed, which led to the urgency of adapting enterprises to the new conditions of doing business and answering the demands of modern customers, a large percentage of whom make purchases online. The main models of monetization are generalized. The authors identified four groups of monetization models: advertising, intermediary sales model, direct sales model, custom model. It is proposed to separate the custom model into a separate group, as it differs in approaches to interaction with customers within which the value proposition is formed. Recommendations for enhancing the effectiveness of digital marketing monetization have been developed. The model of management of processes of monetization of digital marketing in the context of maintenance of financial development of the enterprise is offered.
Опис
Ключові слова
управління, монетизація, digital маркетинг, цифровий маркетинг, інтернет-торгівля, користувач, модель, фінансовий розвиток, прибуток, витрати, цифрові технології, ціннісна пропозиція, management, monetization, digital marketing, digital marketing, e-commerce, user, model, financial development, profit, costs, digital technologies, value proposition
Бібліографічний опис
Управління процесами монетизації digital маркетингу в контексті забезпечення фінансового розвитку підприємства / Ю. Л. Татаринцева [та ін.] // Маркетинг і цифрові технології = Marketing and digital technologies. – 2022. – Т. 6, № 1. – С. 32-44.