Облік, аудит і оподаткування: бакалаврський курс. Частина 1

Ескіз недоступний
Дата
2022
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчального плану студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання і спрямований на закріплення знань студентів, отриманих ними в процесі вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом.
Опис
Ключові слова
навчальний посібник, бухгалтерський баланс, подвійний запис, документація, інвентаризація, фінансові інвестиції
Бібліографічний опис
Облік, аудит і оподаткування: бакалаврський курс. Частина 1 : навч. посібник / заг. ред. М. Ю. Мардус ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – 523 с.