Конкурентоспроможність проектів у контексті теорії конкуренції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті дістали подальшого розвитку теоретичні підходи до дефініції «конкурентоспроможність», висвітлено зміст категорії конкурентоспроможність проектів та обґрунтовано необхідність здійснення комплексної оцінки проектів у внутрішньому середовищі підприємства при обґрунтуванні оптимальності його товарної стратегії. Поширення теорії конкуренції на внутрішнє середовище підприємства дозволяє врахувати зацікавленість товаровиробника у розвитку окремих продуктів та сприяє виявленню його конкурентних переваг та потенційних можливостей.
In article got further development theoretical approaches to a definition "competitiveness", the content of category competitiveness of projects is reflected and need of implementation of a complex assessment of projects for the internal environment of the enterprise is proved at justification of an optimality of its commodity strategy. Distribution of the theory of the competition on the internal environment of the enterprise allows to consider interest of a producer in development of separate products and promotes detection of its competitive advantages and potential opportunities.
Опис
Ключові слова
діяльність підприємства, внутрішня конкурентоспроможність, асортиментна стратегія, чинники конкурентоспроможності, портфель проектів, комплексна оцінка, competitiveness of projects, internal competitiveness, assortment strategy, competitiveness factors, portfolio of projects, complex assessment
Бібліографічний опис
Романчик Т. В. Конкурентоспроможність проектів у контексті теорії конкуренції / Т. В. Романчик // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 32 (1075). – С. 40-46.