Бухгалтерський облік

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисциплін "Бухгалтерський облік (основи)", "Фінансовий облік І", "Фінансовий облік ІІ" і спрямований на вироблення у студентів навичок щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Він гармонійно поєднує завдання теоретичного та практичного характеру. Для полегшення опанування матеріалу контрольні запитання та завдання представлені таким чином, щоб орієнтувати студента на самостійну перевірку якості засвоєння матеріалу, робити більш ефективним його спілкування з викладачем, націлюючи і на відповіді з конкретних питань, і на та творче мислення. У посібнику висвітлено теоретичні основи бухгалтерського обліку в умовах впровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Дана характеристика бухгалтерського обліку, його сутність, функції в системі управління економікою; предмет і метод бухгалтерського обліку. У навчальному посібнику розкрито особливості ведення фінансового обліку на підприємствах. Навчальний посібник розраховано для студентів економічних спеціальностей денної і заочної форм навчання, яким необхідне знання бухгалтерського обліку для успішного здійснення підприємницької діяльності.

Опис

Ключові слова

бухгалтерський облік, бухгалтерський баланс, бухгалтерські рахунки, калькулювання, документообіг, інвентаризація, облікові регістри, необоротні активи, облік виробничих запасів, касові операції, дебіторська заборгованість, інвестиції, фінансові інвестиції, власний капітал, облік зобов'язань, оплата праці, облік операційних витрат, облік доходів, фінансова звітність

Бібліографічний опис

Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т. В. Давидюк [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Гельветика, 2016. – 392 с.