Формування конкурентних переваг продукції промислових підприємств

Анотація
У статті розглянуто питання створення механізму формування та оцінки конкурентних переваг промислового підприємства. Завданням статті є розробка пропозицій щодо моделювання конкурентної переваги, прогнозування зміни сили конкурентної переваги за етапам и його життєвого циклу.
In the article the question of creation of the mechanism of formation and evaluation of competitive advantages of the industrial enterprise. The objective of this article is to develop proposals for modeling competitive advantage forecasting power change competitive advantages in stages of its life cycle.
Опис
Ключові слова
ринок, конкуренція, маркетингова політика, ринкові відносини, market, competition
Бібліографічний опис
Формування конкурентних переваг продукції промислових підприємств / Є. В. Ковальов [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 47 (1219). – С. 96-100.