Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Теорія керування"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою виконання лабораторних робіт є побудова законів керування для лінійних динамічних систем з урахуванням заданих вимог керування. Моделювання лінійних динамічних систем у контурі керування є необхід-ним етапом розв’язання різноманітних завдань аналізу і синтезу систем керування.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, лабораторні роботи, системи керування, компенсатор збурень, слідкуюча система, форсувальний регулятор, стабілізація скалярного об’єкту

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Теорія керування" : для студентів спец. 7.080201 ″Інформатика″, 7.080202 ″Прикладна математика″, 7.080203 ″Системний аналіз і управління″ / уклад.: Ю. І. Дорофєєв, О. В. Костюк, Л. М. Любчик ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 31 с.