Application probabilistic economic mathematical models for optimization planning of an irreducible stock and improving the efficiency of logistics supply management of the state defence forces without redusingthe level of reliability

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

doi.org/10.20998/2522-9052.2020.3.23

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

The subject matter of the article is the logistical support of the state defence forces.The goalof the study is the is the development of a probabilistic economic and mathematical model of logistics supply management for planning a non-reducing stock of the state defence forceslogistics supply. The tasks to be solved are: to formulate the task of determining the irreducible (reserve) of logistics supply stock size, to providethat the maximum possible value of its probability exhaustion within a certain period will not exceed the limiting value in terms of Wilson economic and mathematical model; by statistical processing of the state defence forces actions observation performingtheir assigned tasks to present the task of determining the optimal non-reducing stock by type of logistics cost without to reducing the level of reliability as a task to test multi-alternative statistical hypotheses; on the basis of solving the problemof continuous linear programming to determine the optimal non-reducible stock according to the nature of expenditures in order to improve the logistics supply management of the state defence forces. General scientific and special methods of scientific knowledge are used. The following resultswere obtained: Loses of the logistics supply stocks the defensestate forces performing their assigned tasks within a certain period of time as a normally distributed random variable with a mathematical expectation and standard deviation calculated from the results of statistical data processing. The problem of determining the optimal irreducible stock by types of loses of the logistics supplywithout reducing the level of reliability is formulated as a problem ofmulti-alternative statistical hypotheses testing and solved as a problem of continuous linear programming. Conclusions. It was determinedthe size of the non-reducing (reserve) stock of logistics supply of state defense units when performing their assigned tasks, provided that the maximum possible value of the probability of its exhaustion during a certain period does not exceed the limit value should be formulated in terms of Wilson economic-mathematical model. The assumption that the expenditure of the logistics supply stocks means when performing the assigned tasks by the state defense forces is a random variable subject to the normal distribution law make it possible to use the well-known theory of probability apparatus and many-alternative statistical hypotheses testing and make calculations based on the existing statistical sampling data. Statistical processing of data obtained during state defense forces preforming assigned tasks allows you to obtain initial data and calculate the predicted optimal probabilities of the logistics supply loses distribution in accordance with current, average, overhaul and irrecoverable losses.
Предметом вивчення в статті є логістичне забезпечення сил оборони держави. Метою дослiдження є розробка ймовірнісної економіко-математичної моделі управління запасами для планування незнижувального запасу засобів матеріально-технічного забезпечення сил оборони держави. Завдання дослідження: сформулювати задачу визначення розміру незнижувального (резервного) запасу матеріально-технічних засобів за умови, що максимально можливе значення ймовірності йоговичерпання протягом визначеного періоду не перевищить граничного значення у термінах економіко-математичної моделі Уілсона; шляхом статистичної обробки даних спостережень дій сил оборони держави при виконанні ними завдань за призначенням представити задачу визначення оптимального незнижувального запасу за видами витрат засобів матеріально-технічного забезпечення без зниження рівня надійності як задачу перевірки багатоальтернативних статистичних гіпотез; на підставі розв’язання задачі континуального лінійного програмування визначити оптимальний незнижувального запасу відповідно характеру витрат з метою підвищення ефективності управління логістичним забезпеченням сил оборони держави засобами матеріально-технічного забезпечення. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Отримані такі результати. Витрати запасів матеріально-технічних засобів при виконанні силамиоборони держави завдань за призначенням протягом певного періоду часу є нормально розподіленою випадковою величиною з математичним очікуванням та середнєквадратичним відхиленням, обрахованими за результатами статистичної обробки даних. Задача визначення оптимального незнижувального запасу за видами витрат матеріально-технічних засобів без зниження рівня надійності сформульована як задача перевірки багатоальтернативних статистичних гіпотез та розв’язана як задача континуального лінійногопрограмування. Висновки. Визначення розміру незнижувального (резервного) запасу матеріально-технічних засобів підрозділів сил оборони держави при виконанні ними завдань за призначенням за умови, що максимально можливе значення ймовірності його вичерпання протягом визначеного періоду не перевищить граничного значення доцільно сформулювати у термінах економіко-математичної моделі Уілсона. Припущення про те, що витрати запасів матеріально-технічних засобів при виконанні силами оборони держави при виконанні завдань за призначенням, є випадковою величиною, підкореною нормальному закону розподілу, дозволить скористатися відомим апаратом теорії імовірності та перевірки багато альтернативних статистичних гіпотез та робити розрахунки за даними і снуючої статистичної вибірки. Статистична обробка даних, отриманих при виконанні силами оборони держави завдань за призначенням дає змогу отримати вихідні дані та обрахувати прогнозовані оптимальні ймовірності розподілу витрат матеріально-технічних засобів відповідно до поточного, середнього, капітального ремонту та безповоротних втрат.

Опис

Ключові слова

multi-alternative statistical hypotheses, continuous linear programming, багатоальтернативні статистичні гіпотези, континуальне лінійне програмування

Бібліографічний опис

Application probabilistic economic mathematical models for optimization planning of an irreducible stock and improving the efficiency of logistics supply management of the state defence forces without redusingthe level of reliability / Ye. Sydorenko [et al.] // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2020. – Т. 4, № 3. – С. 156-161.