Стилістика перекладу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Напольська А. В.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто основні стилістичні засоби англійської мови та способи їх передання під час перекладу українською. Наведено жанрово-стилістичну класифікацію перекладів. Схарактеризовано стилістичні прийоми, їх застосування в англійських текстах різних жанрів, а також подано шляхи їх передання українською. Розраховано на студентів спеціальності "Прикладна лінгвістика".
The book covers main stylistic means of the English language and the ways of their translation in Ukrainian. The classification of translations by text genre and style was given. The stylistic means and their usage in English texts of different genres were considered, and the ways of their rendering in Ukrainian were offered. For the students of "Applied Linguistics".

Опис

Ключові слова

стилістика перекладу, прикладна лінгвістика, переклад текстів, класифікація перекладів, художній переклад, інформативний переклад, англійські епітети, лінгвістична антономазія, стилістична антономазія, переклад паремій, переклад оксюморонів, переклад заголовків, переклад репортажу, переклад рецензій, переклад професіоналізмів

Бібліографічний опис

Купріянов Є. В. Стилістика перекладу = Stylistics in translation : навч.-метод. посібник / Є. В. Купріянов, Д. О. Гулієва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : [Напольська А. В.], 2019. – 129 с.