Впровадження підходів з етики бізнесу в інформаційно-комунікаційному забезпеченні економічної безпеки підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Запропоновано аналіз впровадження інтегративних підходів з етики бізнесу в системі інформаційно-комунікаційного забезпечення підприємства, його економічної безпеки. Визначено актуальність тематики, мета та методи дослідження. Надана характеристика підходів з етики бізнесу на підприємстві поряд з аналізом стану показників інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємства. Досліджені чинники, які впливають на систему бізнес-етики підприємства. Зроблено висновки щодо впровадження підходів бізнес-етики та можливості застосування цих принципів для забезпечення інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємства.
The proposed analysis of the implementation of integrative approaches to business ethics in the system of communications and information technology of the enterprise, its economic security. Identified the relevance of the topic, aim and research methods. Feature approaches from the ethics of the business enterprise along with the analysis of indicators of information and communication to ensure the economic security of the enterprise. Investigated factors that affect business ethics of the company. Conclusions on the implementation approaches of business ethics and application of these principles to provide information and communication to ensure the economic security of the enterprise. Professional ethics as a component of applied ethics, sistematizirovat and codifies the rules and moral standards of employees. It is based on the professional duties and tasks and aims to promote the successful solution of problems. Modern enterprise needs to combine the effective integration of business ethics, information and communication and the economic security of the enterprise.

Опис

Ключові слова

етика бізнесу, підприємство, комунікація, управління, економічна безпека, business ethics, economic security

Бібліографічний опис

Юр'єва І. А. Впровадження підходів з етики бізнесу в інформаційно-комунікаційному забезпеченні економічної безпеки підприємства / І. А. Юр'єва // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 45 (1266). – С. 75-78.