Економіко-організаційні засади інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті розглянуто питання розвитку теоретичних основ інноваційно-інвестиційної діяльності промислового підприємства. В якості об'єкту дослідження вибрано машинобудівні підприємства Харківського промислового регіону. Значна увага приділена питанням економічної ефективності (результативності, економічності) здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства, створенню та використанню нового виробу, промислового комплексу або технології є важливим завданням для промислових підприємств (в особливій мірі це відноситься до машинобудівних підприємств), галузей промисловості, регіонів, держави в цілому, розробників інноваційної продукції, споживачів і постачальників підприємства, фінансових інститутів та інших суб'єктів ринкової економіки. Зроблено висновок про те, що для оцінки вкладу в економічну ефективність окремих елементів підприємства, а також для оцінки ефективності проведених в організації заходів, в тому числі інновацій необхідне уточнення і розвиток методологічної бази. Розробки автора апробовані на конкретних машинобудівних підприємствах.
The article deals with the development of theoretical foundations of innovation-investment activity of an industrial enterprise. As a research object, the machine-building enterprises of the Kharkiv industrial region were selected. Considerable attention is paid to the issues of economic efficiency (efficiency, cost effectiveness) of innovation and investment activity of an enterprise, the creation and use of a new product, industrial complex or technology is an important task for industrial enterprises (this applies in particular to machine-building enterprises), industries, regions, the state as a whole, developers of innovative products, consumers and suppliers of enterprises, financial institutions and other market economy subjects. It is concluded that in order to assess the contribution to the economic efficiency of individual elements of the enterprise, as well as to assess the effectiveness of activities undertaken in the organization, including innovations, it is necessary to clarify and develop the methodological framework. The author's development has been tested on concrete machine-building enterprises.

Опис

Ключові слова

ціна, маркетинг, промислове підприємство, якість, конкурентоспроможність, інноваційна продукція, price, marketing, industrial enterprise, quality, competitiveness, innovative products

Бібліографічний опис

Перерва П. Г. Економіко-організаційні засади інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства / П. Г. Перерва // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 45 (1266). – С. 51-55.