Економіка підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Текст лекцій включає: перелік тем лекцій згідно з робочою та навчальною програмами, детальний виклад теоретичного матеріалу курсу, питання для самоперевірки знань за темами, теми рефератів для самостійного опрацювання та список джерел літератури, що можуть бути використані при самостійному вивченні курсу. Текст лекцій призначено для студентів спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання.

Опис

Ключові слова

економіка підприємства, засоби основні, засоби оборотні, собівартість, ціна, дохід

Бібліографічний опис

Економіка підприємства : текст лекцій для студентів усіх форм навчання спец. 051 "Економіка" та 075 "Маркетинг" [Електронний ресурс] / уклад.: О. О. Гаврись [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків : НТУ, 2019. – 134 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42156