Investigation of the influence of operational-tactical and military-geographical factors of the combat area on the functioning of elements of the armored weapons and military equipment recovery system

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

doi.org/10.20998/2522-9052.2020.2.17

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

The subject matter of the article is the influence of operational-tactical and military - geographical factors of the combat area on the functioning of elements of the system for restoring armored weapons and military equipment during combat operations in modern conditions. The goal of the study is investigation of the correlation effects between operational - tactical and military-geographical factors of the combat area on the functioning of the armored weapons and military equipment recovery system. The tasks to be solved are: to analyze the influences of the factors of the combat area on the functioning of the system of restoration of armored weapons and military equipment during the performance of the Armed Forces missions by purpose; form formalsets of conditions and factors and elements and functional links of the system of armored weapons recovery and military equipment subject to their influence; calculate the factor loadings of each factor and construct correlation Pleiades of influence. General scientific and special methods of scientific knowledge are used. The method of hierarchy analysis, mathematical apparatus of probability theory and multidimensional statistical analysis were used. The following results are obtained. Operational-tactical and military-geographical factors of the area of operations and elements the functional relationships between the recovery system of armored weapons and military equipment are formally represented as sets of random variables, and the significance of each factor is expressed by the numerical value of the factor load. Based on the results of correlation and factor analysis, correlation Pleiades are constructed, which provide tools for algorithmic accounting of the essence and qualitative characteristics of the influence of factors in managing the renewal of armored weapons and military equipment. Conclusions. Operational-tactical and military-geographical factors for any region have an impact on the functioning of the system for restoring armored weapons and military equipment, different both in terms of semantic loads and the results of actions on individual elements of the system. Based on the results of factor analysis, the significance of the influence of each factor can be expressed asa numerical value of the factor load. The influence of both military-geographical and operational-tactical factors of the combat area and the quality of functioning of elements of the recovery system of armored weapons and military equipment correlate with each other. Correlation Pleiades of influence of military-geographical and operational-tactical factors of the combat area provide tools for managing the renewal of armored weapons and military equipment.
Предметом вивченняв статті є впливи оперативно-тактичних та воєнно-географічних чинників району бойових дій на функціонування елементів системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки під час ведення бойових дій в сучасних умовах. Метою дослідження є дослідження кореляційних впливів оперативно-тактичних і воєнно-географічних чинників району бойових дій на функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки. Завдання: проаналізувати впливи чинників району бойових на функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння та військової технікипід час виконання ЗСУ завдань за призначенням; сформувати формальні множини умов і чинників та елементів і функціональних зв’язків системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки, що підпадають під їх вплив; обчислити факторні навантаження кожного чинника та побудувати кореляційні плеяди впливовості. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Були використані метод аналізу ієрархій, математичний апарат теорії імовірності та багатовимірного статистичного аналізу. Отримані такі результати. Оперативно-тактичні та воєнно-географічні чинники району бойових дій та елементи і функціональні зв’язки системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки формально представлені у вигляді множин випадкових величин, а суттєвість впливу кожного чинника виражена числовою величиною факторного навантаження. За результатами кореляційного та факторного аналізу побудовані кореляційні плеяди, які дають інструментарій алгоритмічного врахування сутності та якісних характеристик впливу чинників при управлінні відновленням бронетанкового озброєння та військової техніки. Висновки. Оперативно-тактичні і воєнно-географічні чинників для будь-якої регіону мають впливи на функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки, різні як за змістовним навантаженням так і за наслідками дій на окремі елементи системи. За результатами факторного аналізу суттєвість впливу кожного чинника може бути виражена числовим значенням величини факторного навантаження. Впливовості як воєнно-географічних,так і оперативно-тактичних чинників району бойових та якість функціонування елементів системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки корелюють між собою. Кореляційні плеяди впливовості воєнно-географічних і оперативно-тактичних чинників району бойових дають інструментарій при управлінні відновленням бронетанкового озброєння та військової техніки.

Опис

Ключові слова

factor analysis, correlation Pleiades, факторний аналіз, кореляційні плеяди

Бібліографічний опис

Investigation of the influence of operational-tactical and military-geographical factors of the combat area on the functioning of elements of the armored weapons and military equipment recovery system / S. Kopashynskii [et al.] // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2020. – Т. 4, № 2. – С. 117-122.