Методичні вказівки та проблемні завдання з англійської мови до курсу навчання професійного спрямування. Частина 2

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дані методичні вказівки (у двох частинах) призначені для здобувачів вищої освіти спеціальності 161 «Хімічні технологіі» першого (бакалаврського) рівня. Головна мета даного посібника – розвиток і вдосконалення комунікативних навичок та мовної компетентності на основі професійно-орієнтованого матеріалу. Mетодичні вказівки мають чітку, інтегровану структуру, що передбачає розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, аудіювання та письма. Тексти мають цікаву професійну тематику. До другої частини посібника увійшло 3 теми: «The Periodic Table», «Chemical reactions» та «Chemistry. Chemical Engineering». Завдання поділені на претекстові, текстові і узагальнюючі, мають універсальний характер, сприяють засвоєнню лексичного та граматичного матеріалу, розумінню та практичному застосуванню в майбутній фаховій діяльності. Система вправ включає завдання на контроль розуміння прочитаного, активізацію відповідних граматичних і лексичних явищ, визначення логічних думок, викладених у тексті, пошук інформації, викладення змісту текстів у довільній формі. Практичні завдання стимулюють творчий процес роботи студентів та підвищують їх зацікавленість у самостійній підготовці. Навчальний посібник також пропонує завдання для відпрацювання граматичних тем, які студенти вивчають під час практичних занять.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, лексика, граматика, мовленнєва діяльність, читання, говоріння, аудіювання

Бібліографічний опис

Методичні вказівки та проблемні завдання з англійської мови до курсу навчання професійного спрямування [Електронний ресурс] : для студентів спец. 161 "Хімічні технології та інженерія". у 2-х ч. Ч. 2 / уклад. Я. А. Подольська ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 51 с. – Англ. мовою.