Забезпечення конкурентоспроможності підприємств у формуванні їх збутової політики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Показана сутність конкуренції як об'єктивної закономірності розвитку товарного виробництва, заснованого на приватній власності на засоби виробництва, і товарного обміну. Показується економічна основа ринкової економіки (приватна власність), яка породжує відповідну мету виробництва. Такою метою є максимізація прибутку і мінімізація витрат суб'єктів ринку. Тому боротьба за найбільш вигідні умови виробництва і збуту товарів в таких умовах неминуча, вона виступає на поверхні суспільства з ринковою економікою як конкуренція.
The essence of competition as an objective law of the development of commodity production, based on private ownership of the means of production, and commodity exchange, is shown. The economic basis of the market economy (private property) is shown, which generates the corresponding purpose of production. This goal is maximizing profits and minimizing the costs of market participants. Therefore, the struggle for the most favorable conditions for the production and marketing of goods in such conditions is inevitable, it acts on the surface of society with a market economy as a competition. The peculiarities of the influence and interconnection of factors of competitiveness with the use of elements of marketing communication, marketing logistics, financial-credit and investment-innovation support of formation in sales activity of enterprises. The factors of competitiveness and their role in the article are considered activity of enterprises in the marketing policy, ways to increase efficiency are outlined enterprises in Ukraine.

Опис

Ключові слова

конкуренція, недобросовісна конкуренція, монополія, продаж, канали розподілу, збутова політика, competition, unfair competition, monopoly, sale, distribution channels, marketing policy

Бібліографічний опис

Косенко А. В. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств у формуванні їх збутової політики / А. В. Косенко, М. В. Рівчак, Л. М. Косолап // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 45 (1266). – С. 3-8.