Бенчмаркінг конкурентних переваг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Анотація

У статті запропоновані методичні рекомендації і науково-практичні пропозиції з формування і оцінювання конкурентних переваг машинобудівних підприємств з використанням концепції бенчмаркінгу. Розроблено пропозиції по формуванню конкурентних переваг з використанням двох нерозривно пов’язаних напрямків: покращення показників ринкової діяльності підприємства та пряме або відносне зменшення результатів використання основних конкурентних переваг ринкових суперників підприємства. Запропоновано ввести в науковий обіг новий вид бенчмаркінгу – конкурентно-синергетичний бенчмаркінг, використання якого передбачає отримання результатів для покращення ринкових позицій підприємства та його продукції. Назва цього виду бенчмаркінгу зумовлена тим, що його проведення направлене не тільки на отримання нових або посилення існуючих конкурентних переваг підприємства, а і на результативне проведення цього виду бенчмаркінгу, що передбачає наявність синергетичного ефекту.
The article substantiates the theoretical bases, methodological recommendations and practical proposals for the formation and evaluation of competitive advantages of machinebuilding enterprises using the concept of benchmarking. Proposals for the management of competitive advantages in two inextricably linked ways: improvement in market activity of the company and the direct or relative decrease in the results of the use of the main competitive advantages of the market rivals of this company. Proposed to introduce into scientific circulation a new concept of benchmarking is competitive and synergetic benchmarking, which involves obtaining results to improve the market position of the company and its products. The name of this type of benchmarking is due to the fact that it is not only aimed at acquiring new or enhancing existing competitive advantages of the enterprise, but also effectively lead this form of benchmarking that involves the presence of a synergistic effect.

Опис

Ключові слова

ефект синергетичний, підприємство машинобудівне, конкурентоспроможність, безпека економічна, стратегія ринкова, розвиток хвильовий, benchmarking, competitive advantage, synergy effect

Бібліографічний опис

Перерва П. Г. Бенчмаркінг конкурентних переваг / П. Г. Перерва, Н. П. Ткачова // Економічний вісник Нац. техн. ун-ту України "Київський політехнічний ін-т" : зб. наук. пр. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – № 13. – С. 198-206.