Ноу-хау: поняття, методи захисту та роль в управлінні підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто різні визначення поняття "ноу-хау", проведено історичний аналіз щодо використання цього терміну та встановлена його роль в управлінській діяльності підприємства. Проаналізовано види та призначення "ноу-хау" для здійснення бізнесу промисловими підприємствами. Охарактеризовано сучасні юридичні особливості використання "ноу-хау", а також методи його захисту. Запропоновано шляхи вдосконалення адміністративно-правових та організаційно-економічних умов управління інтелектуальною власністю підприємств з метою підвищення ефективності їх інноваційної діяльності.
Different definitions of "know-how" are considered, a historical analysis is conducted on the use of this term and its role in the management of the enterprise is established. The types and purpose of "know-how" for realization of business by industrial enterprises are analyzed, in particular know-how of management character, which characterizes the most effective organizational structures and methods of management, are analyzed. The modern legal features of know-how use as well as methods of its protection are described. The ways of improvement of administrative-legal and organizational-economic conditions of management of intellectual property of enterprises are proposed in order to increase the efficiency of innovation activity of industrial enterprises.

Опис

Ключові слова

інтелектуальна власність, промислові підприємства, методи захисту прав, ліцензія, intellectual property, industrial enterprises, license

Бібліографічний опис

Свіщова Н. С. Ноу-хау: поняття, методи захисту та роль в управлінні підприємством / Н. С. Свіщова, В. О. Черепанова, О. С. Локтіонова // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 45 (1266). – С. 93-96.