Діалогічна раціональність в сучасній освіті як альтернатива інструментальній раціональності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Стаття присвячена однієї з актуальних проблем сучасної парадигми освіти – проблемі діалогу. Стара парадигма будувалася навколо моделі "монологічного розуму", що привело до домінування в освіті монологічної моделі співпраці з учнями. Сучасна парадигма спирається на комунікативну раціональність, основною формою якої є діалог. Прикладом активного використання цієї форми є присутність в освіті евристичного діалогу. Активне вживання цієї форми в освітніх практиках сприяє ствердженню в освіті діалогічної раціональності.
The аrticle is dedicated to one of the actual problems of the modern paradigm of the formation – a problem of the dialogue. Aging paradigm was built around model "monologizm’s of the reason" that lead to dominance in formation monologizm’s model of the work with pupil. The Modern paradigm rests in communication rationality, which the main form is a dialogue. The Example of the active use of this form in practical person of the formation is presence of the heuristic dialogue. Active use of this form in practical person of the formation promotes statement in formation to dialogue’s rationality.
Опис
Ключові слова
вища освіта, освіта, парадигми освіти, монологічний розум, діалог, евристичний діалог, діалогічна раціональність, education, monologizm’s reason, dialogue, heuristic dialogue, dialogue’s rationality
Бібліографічний опис
Дольська О. О. Діалогічна раціональність в сучасній освіті як альтернатива інструментальній раціональності / О. О. Дольська // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Філософія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2009. – № 26. – С. 3-12.