Інвестиційне проектування як основа для формування інвестиційної привабливості промислового підприємства

Ескіз недоступний
Дата
2020
DOI
doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.36
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
У статті досліджено фінансово-економічної сутність інвестиційного проектування та доведено, що маючи багатоплановість і велику кількість джерел фінансування різноманітних проектів та програм у промислових підприємств виникає нагальна необхідність у формуванні їх інвестиційної привабливості, що повинно втілюватися у формі інвестиційного проекту. Проаналізовані основні підходи до визначення сутності поняття інвестиційний проект та надано авторське визначення цього поняття. Визначені групи методів оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, які дозволяють провести оцінку його економічної ефективності, що підвищує інвестиційну привабливість у перспективних внутрішніх та зовнішніх інвесторів. Виділені типові помилки, що можуть виникати при розрахунку показників ефективності інвестиційного проекту та негативно впливати інвестиційну привабливість промислового підприємства. Доведено, що одним із найбільш відповідальних та визначальних етапів проектного циклу інвестиційного проектування є проектний аналіз, який представляє собою сукупність методичних заходів та прийомів, які використовуються для підготовки та обґрунтування інвестиційних рішень. Визначені основні види аналізу, які повинні включатися у проектний аналіз інвестиційного проекту. Зроблено висновок, що після проведення усіх досліджень, які передують прийняттю інвестиційного рішення, необхідно скласти певний підсумковий документ, який дозволить інвестору та підприємцю не лише прийняти, а й зафіксувати, що і коли належить зробити, щоб виправдалися сподівання на ефективність інвестиційного проекту. Для цього складається стандартний документ, у якому детально обґрунтовуються концепція призначеного для реалізації реального інвестиційного проекту – бізнес-план. Розроблений у статті бізнес-план дає можливість з'ясувати життєздатність проекту за умов ринкової конкуренції, містить орієнтири подальшого розвитку підприємства, а також є головною умовою формування інвестиційної привабливості промислового підприємства у сучасному інвестиційному кліматі України.
The article investigates the financial and economic essence of investment design and proves that having the diversity and abundance of sources of financing of various projects and programs in industrial enterprises there is an urgent need to form their investment attractiveness, which should be embodied in the form of an investment project. The main approaches to the definition of the concept of investment project are analyzed and the author's definition of this concept is given. The groups of methods for assessing the economic efficiency of investment projects, which allow to assess its economic efficiency, which increases the investment attractiveness of prospective domestic and foreign investors. Typical errors that may occur in the calculation of performance indicators of the investment project and adversely affect the investment attractiveness of an industrial enterprise are highlighted. It is proved that one of the most important and defining stages of the project cycle of investment design is project analysis, which is a set of methodological measures and techniques used for the preparation and justification of investment decisions. The main types of analysis that should be included in the project analysis of the investment project are defined. It is concluded that after all the studies preceding the investment decision, it is necessary to draw up a certain final document that will allow the investor and the entrepreneur not only to accept, but also to fix, and when to be done to justify the hopes for the effective ness of the investment project. For this purpose, a standard document is drawn up, in which the concept of a real investment project – a business plan-is substantiated in detail. The business plan developed in the article makes it possible to find out the viability of the project in the conditions of market competition, contains guidelines for the further development of the enterprise, and is the main condition for the formation of investment attractiveness of an industrial enterprise in the modern investment climate of Ukraine.
Опис
Ключові слова
інвестиція, проектний аналіз, фінанси, investments, project analysis, finance
Бібліографічний опис
Федоренко І. А. Інвестиційне проектування як основа для формування інвестиційної привабливості промислового підприємства / І. А. Федоренко, Є. О. Шкарупа, К. С. Шляпцева // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 36-40.